Temamøde om græsning

15-09-2014

Græsning i fortid, nutid og fremtid

Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00-20.00, Danhostel Ribe, Skt. Peders Gade 16, 6760 Ribe

Temamøde i Nationalpark Vadehavet

Det danske Vadehavsområde rummer flere tusinde hektar klithede, saltmarsk og inddigede marskenge - både på fastlandet og på øerne.

Alle tre naturtyper er karakteristiske for vadehavslandskabet og en ressource for både mennesker og dyr. Det afspejles i landbrugets århundredlange traditioner for græsning med husdyr langs Vadehavet, ligesom en lang række dyr og planter er hjemmehørende her.

Landskabet er imidlertid sårbart, og en central del af Nationalpark Vadehavets opgaver er at gennemføre projekter for at fremme kvaliteten af naturindholdet i en række af de karakteristiske naturtyper i Nationalparken.

Afgræsning som middel til naturforbedring er et centralt redskab, og i Nationalparkplanen hedder det bl.a., at nationalparken "i starten af planperioden vil skabe sig et overblik over de områder, hvor græsning forventes at få en positiv effekt på naturindholdet", "vil støtte udviklingen af nationalparkprodukter" og "fremme bæredygtig erhvervsudvikling". Nationalparken vil desuden se på "muligheden for at iværksætte en hurtig indsats på de offentligt ejede arealer eller supplere den indsats, der i forvejen er iværksat af stat og kommuner."

Program kan fremsendes ved at kontakte Nationalpark Vadehavet på

TILMELDING senest 30. september hos Nationalpark Vadehavet på