Bedre forhold til fuglene ved Sneum Digesø

26-08-2015

Nationalpark Vadehavet og Esbjerg Kommune samarbejder om at sikre de vigtige yngle- og fødeområder for fugle omkring Sneum Digesøs bredder. Bredderne skal genoprettes og arbejdet starter sidst i denne uge og vil stå på i knap tre uger.

undefined

Sneum Digesø er et af de vigtigste yngleområder for fugle i Danmark. Søens bredder, som er vigtige fødesøgningsområder for fuglene, er dog blevet voldsomt slidt i de senere år. Bølgerne har gnavet sig ind i bredderne, så de flere steder står med lodrette brinker, der er uegnede som fødesøgningsområder for fuglene.

Derfor samarbejder Nationalpark Vadehavet og Esbjerg Kommune nu om at reparere søens bredder, så fuglene igen kan få de bedst mulige levevilkår.

- Det er yderst vigtigt at vi værner om og vedligeholder vores vigtige naturområder, siger udvalgsformand for Plan & Miljøudvalget John Snedker. Især inden for nationalparkens grænser skal vi være ekstra opmærksomme på at pleje naturen, så vi bibeholder de fantastiske og unikke områder til gavn for både plante- og dyrelivet, men også til gavn for vi mennesker. Derfor er jeg glad for det gode samarbejde vi har om dette projekt med Nationalpark Vadehavet.

I alt vil omkring 5.000 m bredder blive udjævnet – heraf omkring 2.500 m på de 4 øer.

De lodrette brinker vil blive gravet væk og jævnet ud i søen. Herved kan de nye bredder anlægges med et mere jævnt og fladt forløb, så bølgernes slid på brinkerne bliver markant mindre.

Især er det vigtigt, at bredderne på de fire øer repareres. Øerne rummer de vigtigste ynglepladser i området og det er her størstedelen af fuglenes reder findes. Det er derfor vigtigt, at der er gode bredforhold, som gør det nemt for vadefuglenes og mågernes unger, at søge føde ved vandkanten.

I forbindelse med projektet vil en tange i søens vestlige side blive gravet fri fra land, så der opstår en ny ø. Øen får et areal på ca. 3.500 m2, hvor fuglene kan yngle allerede fra foråret 2016.

Sneum Digesø er resultatet af indvinding af klæg i Allerup Enge i starten af 1990’erne. Klægen blev bl.a. anvendt til forstærkning af Darum Tjæreborg-diget. Sneum Digesø har siden gravningen blev afsluttet i 1995 udviklet sig som et af de vigtigste yngleområder og levesteder for vade- og svømmefugle i Danmark. Det skyldes ikke mindst en målrettet planlægning for fuglene i forbindelse med efterbehandlingen af klæggraven.

Arbejdet forventes at starte sidst i denne uge og forløber over ca. 18 dage. Afgravningen af brinkerne sker uden for fuglenes yngletid. Projektet finansieres i fællesskab af Esbjerg Kommune og Nationalpark Vadehavet.

Sammen med fortsat vedligeholdelse af øerne, vil afretningen af brinkerne sikre Sneum Digesø, som et af de vigtigste yngleområder for fugle i Danmark.

Læs mere om indsats for klæggrave

 

John Frikke

Title: Naturkonsulent
Havnebyvej 30, 6792 Rømø