Vadehavets Vagerlaug afmærker Nationalpark Vadehavets farvand

02-09-2015

"Alt på plads og i orden"

Vagerlauget har i 2015 afmærket alle render, og kontrolleret den flydende afmærkning og melder, at ”afmærkningen er på plads og i orden”.

undefined

Det er Vadehavets Vagerlaug der udfører søafmærkningen af farvandet i Nationalpark Vadehavet, efter at Farvandsvæsnet/Søfartsstyrelsen i 2012 besluttede at stoppe afmærkning i området. Afmærkningen skal øge sikkerheden for sejlads i Vadehavet, som kun kan besejles i de naturlige løb, der i det dynamiske landskab ændrer sig fra år til år.

Vadehavets bådklubber gennemfører afmærkningen af sejlrenderne med knap 200 koste, der sættes i bunden, i kanten af renderne. Dette arbejde kan gennemføres med klubbernes egne små både.

Den 'tunge' afmærkning af flydende jern-sømærker i Knudedyb, som Vagerlauget overtog fra Farvandsvæsnet, kræver et større skib med specialudstyr, for at kunne hale de op til 5 tons tunge sømærker op til vedligehold. Dette arbejde er omkostningstungt og derfor har Vadehavets Vagerlaug i 2015 gennemført forsøg med lettere plastic-sømærker, som kan sættes fra mindre både. Vagerlauget forventer, at man fra 2016 kan erstatte sømærkerne i Knudedyb med de lettere plasticvagere, da erfaringerne med disse er gode.  

Historien

Vadehavets Vagerlaug blev etableret i 2012, efter at Farvandsvæsnet i 2009 meddelte, at de ville ophøre med afmærkning af sejlruterne i Vadehavet med udgangen af 2010. Et arbejde de har gennemført, siden Staten i 1847 erhvervede retten til afmærkning af Vadehavet fra Sønderho.

Det gav heftig debat i sejlerkredse. Vadehavets Bådklubber, der er en samarbejdsorganisation mellem de 11 sejlklubber fra Varde til Højer, indkaldte til møde i februar 2010, hvor der deltog repræsentanter for alle sejlklubber i Vadehavet, Skov- og Naturstyrelsen, Kystredningsstationerne, repræsentanter for de fire Vadehavskommuner og Kommunernes Vadehavssekretariat. Nationalparken var på dette tidspunkt i endnu ikke indviet, men blev kort efter, den 16. oktober 2010, indviet.

Den efterfølgende dialog med Farvandsvæsnet ændrede ikke på Farvandsvæsnets beslutning.

I mellemtiden var Nationalparken oprettet og i nationalparkbekendtgørelsen var Nationalparken forpligtiget til at sikre adgang til nationalparken. En nedlæggelse af sejlruterne ville afskære adgangen til ca. 80% af nationalparken. Formanden for nationalparken foreslog, at Farvandsvæsnet udskød deres beslutning til bestyrelsen for nationalparken var nedsat. På et møde på Esbjerg Rådhus, hvor formanden for Folketingets forsvarsudvalg var mødeleder (Farvandsvæsnet var under Forsvarsministeriet) blev det aftalt, at etablere et vagerlaug som skulle gennemføre afmærkningen. Nationalparken besluttede at etablere vagerlauget og fungerer i dag som sekretariat.

Vagerlauget blev endeligt nedsat den 9. marts 2012 og består af Nationalpark Vadehavet, de 4 Vadehavskommuner, Vadehavets Bådklubber og Kystredningstjenesten. Naturstyrelsen støtter arbejdet økonomisk.

Vadehavets Bådklubber påtog sig den praktiske opgave, med at sætte koste, mens den 'tunge' afmærkning med jernvagere i Knudedyb blev påtaget af Nationalparken.

Vadehavets Vagerlaug fik vederlagsfrit overdraget brugsretten af de 8 stålvagere i Knudedyb, som Farvandsvæsnet havde udskiftet til nye ved udgangen af 2011.

Tekst: Svend Tougaard, Vadehavets Bådklubber

Læs mere om Vadehavets Vagerlaug

Alette Houman Dyhrfjeld

Title: Sekretær og frivilligkoordinator
Havnebyvej 30, 6792 Rømø
Telefon: +45 72 54 36 34