Dansk-Tysk workshop om ynglende kystfugle i Vadehavet

08-12-2016

Fagfolk fra Tyskland og Danmark mødtes i november for at udveksle erfaringer.

Foto af hvidbrystet præstekrave med unger er taget af Thorkil Brandt

Den 24. november mødtes 21 forskere, forvaltere og frivillige fagfolk fra Tyskland og Danmark på det flotte infocenter ’Naturgewalten Sylt’ nord for List på vadehavsøen Sild.  Det gjorde de for at udveksle erfaringer og gøre status over det arbejde, der på begge sider af grænsen gøres for at beskytte de ynglende kystfugle på strandene, som bl.a. har det svært i forhold til de omfattende menneskelige aktiviteter, der i forårs- og sommermånederne udspiller sig her.

Interessesammenfaldet mellem de jordrugende kystfugles behov for gode og sikre ynglesteder og vi menneskers behov for rekreative aktiviteter og strandliv er tydeligt, og hvis der ikke gøres noget, så er udfaldet éntydigt og til klar ugunst for strandfuglene! Og det var på denne baggrund, at Nationalpark Vadehavet sammen med de tyske organisationer NABU (Birdlife Tyskland) og Nationalpark Schleswig-Holstein organiserede wokshoppen med titlen ’Conservation of beach-breeding birds in the Northern Wadden Sea’.

Workshoppen var bygget op om tre tyske og seks danske oplæg om overvågningen af ynglebestandene af strandfugle som dværgterne, havterne, stor præstekrave og hvidbrystet præstekrave, om arbejdet med at beskytte de sårbare ynglefugle og om undersøgelser af trusler, ynglesucces m.v.. Indlæggene afslørede bl.a., at faktorer som omfattende prædation (efterstræbelse fra rovdyr) og øget hyppighed af oversvømmelser af de lavtliggende dele af strandene om foråret også spiller store roller, og bærer en del af forklaringen på, at flere af arterne går tilbage i vadehavet. Oven på de gode præsentationer var der en livlig debat og udveksling af meninger om de fremtidige indsatser for denne specielle del af naturen i de to nationalparker i den nordlige del af Vadehavet.

Dagen gav gode resultater og deltagerne fik hver især en række anbefalinger med hjem. For Nationalpark Vadehavets vedkommende er der ingen tvivl om, at ’Kystfugleprojektet’ gør en forskel og at den indsats der gøres i et velfungerende samarbejde med Naturstyrelsen, Vadehavskommunerne og Dansk Ornitologisk Forening med fx at indhegne vigtige yngleområder og oplyse om problemstillingerne på sigt kan bidrage til en mere positiv status for de truede fugle på strandene.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til:

John Frikke, Nationalpark Vadehavet, Obfuscated Email

Dominic Cimiotti, Michael-Otto-Institut im NABU, Bergenhusen, Obfuscated Email

Bernd Hälterlein, Nationalpark Schleswig-Holstein, Obfuscated Email

Fotos: John Frikke

undefined

undefined

John Frikke

Title: Naturkonsulent
Havnebyvej 154, 6792 Rømø