Hjælp til Strandtudserne er på vej

23-06-2016

Strandtudsen er én af Vadehavets stille eksistenser, og lever for det meste helt ubemærket i kystnære vådområder i nationalparken.

Jens Vahl, Varde Kommune, og Bjarne Slaikjær, Naturstyrelsen, besigtiger et levested på Skallingen. Foto: John Frikke

Men netop om foråret - fra midt eller sidst i april til hen i juni - kan dens karakteristiske, snurrende kvækken høres på lune aftener de forholdsvis få steder, den findes. I dag er det fx på Skallingen, ved Broeng nord for Ho Bugt, ved Tjæreborg, på Fanø, på Mandø og på Rømø. På Skallingen, Fanø, Mandø og Rømø findes den i vandhuller i klitlavninger, på strandenge og i ferske enge, mens strandtudserne ved Broeng og Tjæreborg optræder i grusgrave lige uden for nationalparken.

Strandtudsen har det bedst med små lavvandede vandhuller og søer, som er lysåbne og uden al for megen vegetation, og som ikke huser store rovinsekter eller fisk. Ofte er det vandsamlinger, som tørrer ud hen på sommeren, og som derfor har en begrænset plantevækst og ingen fast bestand af fisk.

Strandtudsen er faktisk kendt fra næsten alle dele af kystlandskabet i Danmark, men er i de senere årtier gået stærkt tilbage og er blevet sjælden mange steder i landet. Det gælder også i Vadehavet, og derfor er den truede art højt målsat og en naturlig del af Nationalpark Vadehavets indsats for naturen i det særlige kystlandskab. Strandtudsen er således en såkaldt bilag IV-art, der er beskyttet af EU’s habitatdirektiv og i øvrigt også fredet i medfør af naturbeskyttelsesloven.

Men nu er der lys forude for Vadehavets strandtudser! Nationalpark Vadehavet har nemlig fået en bevilling på 306.000 kr. fra 15. Juni Fonden, som finder nationalparkens planer om at lave flere og bedre levesteder for arten og om at udbrede kendskabet til den lille tudse interessante. Det har pustet nyt liv i  strandtudseprojektet, som Nationalpark Vadehavet arbejder sammen med Danmarks Naturfredningsforening, vadehavskommunerne og Naturstyrelsen om, og der er nu taget hul på første fase af en toårig indsats. Det skete med den første af en række besigtigelser af eksisterende og potentielle levesteder ude i kystlandskabet, som i sidste uge fandt sted på Skallingen, ved Ho og Ho Bugt samt ved Novrup og Tjæreborg syd for Esbjerg. Her mødtes nationalparkens medarbejdere med fagfolk fra Naturstyrelsen og Varde og Esbjerg Kommune, og de første aftaler om mulige, konkrete forbedringer for strandtudsen blev indgået.

I de kommende uger vil turen komme til interesseområder længere mod syd i nationalparken, og arbejdet med genopretningen af eksisterende og anlæggelsen af nye levesteder for den trængte tudse i nationalparken vil efterfølgende blive sat i gang.

Læs mere om strandtudsen.

John Frikke, projektkonsulent

John Frikke

Title: Projektkonsulent
Havnebyvej 30, 6792 Rømø