Godt nyt for engfuglene på Mandø

10-08-2017

På Mandø er der registreret ynglende brushøns som et resultat af en mere engfuglevenlig drift.

Brushane i yngledragt fotograferet i sit foretrukne, våde miljø. Foto: John Frikke

 

Det er velkendt, at ynglende vadefugle i vore engområder (engfugle) er nogle af de fugle, der har det svært i det moderne vadehavslandskab. Men nu viser fem år med engfuglevenlig drift på Naturstyrelsens arealer på Mandø, at det nytter. På de 50 hektar i Gl. Mandø Kog er der i 2017 – blandt mange andre ynglende engfugle - nemlig registreret mindst to ynglende hunner og fem spillende hanner af den sjældne brushane.

Brushanen er en af de mest kræsne engfugle, og den stiller store krav til engenes tistand og funktion som levested i yngletiden. Blandt andet skal der være en vis fugtighed og så er det særdeles vigtigt, at ungerne af vadefuglene, der selv søger føde lige fra udklækningen, straks kan søge hen til ’sjappede’ dele af engen med mange insekter.

Brushanen er forsvundet fra mange tidligere ynglelokaliteter ved Vadehavet, og siden midten af 1990’erne har der ikke været registreret over 10 ynglepar i området. Derfor er det vigtigt med en driftsform som den, der praktiseres i det nordvestlige hjørne af Mandø, hvor der både er landbrugsdrift i form af græssende kvæg og gode forhold for engfugle.

Læse mere her : http://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/lokale-nyheder/2017/jul/brushoens-vender-tilbage-til-vaade-enge-paa-mandoe/

 

John Frikke, projektkonsulent

John Frikke

Title: Projektkonsulent
Havnebyvej 30, 6792 Rømø