Sælbestanden i Vadehavet

06-01-2017

Sæltællingerne i Vadehavet i 2016: Har bestanden af spættet sæl nået områdets bæreevne?

Foto af spættet sæl: Anders Galatius Jørgensen

Bestanden af spættet sæl i Vadehavet er fortsat nogenlunde stabil, men en tælling fra 2016, gennemført af ’The Trilateral Seal Expert Group’ (TSEG), viser dog et lille fald i bestanden. Sæleksperterne fra det danske, tyske og nederlandske Vadehav peger på, at faldet i antallet af spættede sæler kan være et signal om, at bestanden har nået det maksimale i forhold til Vadehavets bæreevne. En anden forklaring kan være, at alders- og kønsfordelingen er ændret, som en følge af den influenza A, der ramte sælerne i 2014-2015. 

Tællingerne foretages typisk i august, hvor sælerne fælder og særligt mange raster på sandbanker og strande i Vadehavet. Der blev i august 2016 således talt 2.150 spættede sæler i Danmark, 6.592 i Schleswig-Holstein og 8.160 i Nederlandene. Grundet dårligt vejr kunne Niedersachsen og Hamburg ikke foretage tællinger i fældningsperioden, men tal fra yngleperioden indikerede et tal på 7.437. Mens der var en betydelig tilbagegang i Danmark (25 %) og i Schleswig-Holstein (21 %), var tallene for Niedersachsen og Hamburg stabile, mens Nederlandene havde en fremgang (ca. 6 %). Disse tendenser og forskelle mellem regionerne kunne også konstateres i 2015.

Tællinger af nyfødte unger i juni 2016 indikerer, at yngledygtigheden toppede i 2015, hvor der taltes det højeste antal sælunger siden 1975, hvor tællingerne begyndte. Stagnationen i antallet af unger kan være tegn på et naturligt udsving i en sund bestand, men kan også være forårsaget af influenza A-epidemien, som slog mange sæler ihjel i 2014-2015 og derved måske forrykkede kønsfordelingen i bestanden. Lasse Fast Jensen, som er formand for TSEG, fortæller, at man fremover nøje vil overvåge antallet af spættede sæler i Vadehavet, så udviklingen kan følges.

Rüdiger Strempel, som er Sekretariatsleder for ’The Common Wadden Sea Secretariat’ (CWSS) tillægger det trilaterale samarbejde æren for den positive udvikling i sælbestanden og siger, at der vil være fokus på at opretholde bestanden fremover.

Den spættede sæl er en af de mest ikoniske af de 10.000 arter der findes i Vadehavet og er en af mange grunde til, at Vadehavet i Danmark, Tyskland og Nederlandene er blevet udnævnt til Verdensarv. Den trilaterale sælekspert-gruppe (TSEG) er en del af det Trilaterale Vadehavssamarbejde. TSEG foretager og analyserer tællingerne af spættet sæl, som løbende gennemføres i henhold til aftalen om beskyttelse af sæler i Vadehavet.

Læs sammendrag af rapporten om sæltællinger her.

John Frikke

Title: Naturkonsulent
Havnebyvej 154, 6792 Rømø