Dværgterner ’buret inde’ på Blåvandshuk

03-07-2018

Dværgternen er en fåtallig dansk ynglefugl, som har en forkærlighed for Vadehavets strande. Her finder vi næsten halvdelen af de godt 400 par af den fine, lille terne, som yngler i Danmark. Derfor er dværgternen også en af målarterne for Nationalpark Vadehavets kystfugleprojekt.

Dværgternen holder - mindst - lige så meget af strandene som vi mennesker, og det kan give udfordringer, hvis den sjældne fugl skal lykkes med at få unger på vingerne. Foto: John Frikke

Kystfugle er en fælles betegnelse for en række karakteristiske ande-, måge- og vadefuglearter, som lever og yngler i naturtyper på overgangen mellem hav og land. For kystfugleprojektet i Nationalpark Vadehavet er målarterne især hvidbrystet præstekrave, dværgterne og havterne. Alle er de såkaldt jordrugende fugle og mange af dem finder deres foretrukne yngleområder i sandede områder langs vore kyster. Således også i Vadehavet, hvor strandene på vestsiden af Rømø, Fanø og Skallingen er de vigtigste.

Her møder fuglene desværre en række udfordringer i yngletiden, som gør, at deres held med at få unger på vingerne ofte er meget begrænset. De yngler ofte på strande, hvor vi mennesker også gerne vil opholde os i forårs- og sommermånederne. Derfor er de hyppigt udsatte for forstyrrelser fra menneskelige aktiviteter af forskellig slags, men også natlige besøg af rovdyr som især ræven, gør det vanskeligt for dem at få held med udrugning af æg og opfostring af unger. Og som om disse trusler ikke er nok, så yngler præstekraverne og ternerne ofte i så lavtliggende områder, at bare en lidt højere vandstand i havet end sædvanligt på meget kort tid kan skylle hele kolonier væk.

Ramt af sommer-højvande

Og netop sådan et ’sommer-højvande’ var i sidste uge årsagen til, at en hel del par af ynglende dværgterner måtte opgive deres forehavende på Søren Jessens Sand ved det nordlige Fanø. Det er barskt, men heldigvis har ternerne en lang sæson at køre på, ligesom de ret ofte også er i stand til at lægge et nyt kuld et andet sted. Derfor er det ikke så mærkeligt, at man så sent som her i begyndelsen af juli kan finde par af dværgterner, der er ved at etablere sig med et nyt redeskrab og et nyt kuld æg – med det formål, at få produceret lidt afkom, inden ynglesæsonen er ovre, og efterårstrækket mod Afrikas kyster indledes.

Mange hjalp til

Et sådant indryk af dværgterner blev i sidste uge observeret på Blåvandshuk, og da det jo som bekendt er et meget besøgt område her i ferietiden, blev der hurtigt ’slået alarm’. I løbet af bare en dag var beredskabet oppe at køre, og der blev indgået aftaler. Oksbøllejren, der i dette tilfælde er lodsejer, var straks indforstået med at gøre noget og leverede også pæle, snor og minestrimler, Varde Kommune leverede kystfugleprojektets informationsskilte og standere til dem. Frivillige ved Blåvand Fuglestation holdt øje med fuglene og leverede knofedtet til selve arbejdet med at få sat et såkaldt ’kystfuglehegn’ op om det område, hvor dværgternerne var begyndt at slå sig ned.

På denne måde blev en såkaldt ’udhegning’ af et ca. 160 x 60 m stort strandområde etableret i løbet af et par timer fredag eftermiddag. Og inden arbejdet var færdigt, lå i al fald fire rugende dværgterner trygt og godt i området, mens turisterne på stranden bevægede sig uden om det for ternerne livsvigtige afsnit på stranden.

Mange ydede et bidrag, da der lynhurtigt blev sat en 'redningsaktion' i stand for at hjælpe nogle dværgterner, som var blevet ramt af sommer-høvande. Foto: John Frikke

 

John Frikke, projektkonsulent

John Frikke

Title: Projektkonsulent
Havnebyvej 30, 6792 Rømø