Droner i overvågningen af ynglefuglene i Vadehavet

21-03-2018

Næsten 25 interesserede fra Holland, Tyskland og Danmark mødtes den 6.-7. marts på Groningen Universitet for at udveksle erfaringer med og viden om anvendelsen af ubemandede luftfartøjer, eller såkaldte droner, som en ny metode til optælling af kolonier af ynglende kystfugle.

Foto af sølvmågekoloni: Thomas Eske Holm

Workshoppen var organiseret af Den Trilaterale Ekspertgruppe vedrørende ynglefugle i Vadehavet og det fælles Vadehavssekretariat mens universitetet i Groningen var vært for arrangementet. Det var et af de såkaldte ’kvalitetssikringsmøder’ (QAM) i regi af det samarbejde om ynglefugle, der efterhånden har mange år på bagen i Vadehavssamarbejdet. Disse møder har til formål at undersøge og vurdere eksisterende og nye metoder inden for overvågningen af fugle.

Præsentationer fra alle tre lande demonstrerede en meget dynamisk udvikling af droners anvendelse og deres potentiale i overvågningen af antallet af ynglepar og faktisk også ynglesuccessen hos udvalgte arter. Det gælder især kolonirugende fugle og blev bl.a. demonstreret med en stor koloni af Splitterner på øen Texel i den hollandske del af Vadehavet. Både præsentationerne på workshoppen og et resumé af kendt litteratur afslørede, at droner i mange tilfælde kan bruges til temmelig præcise registreringer i løbet af kort tid. Diskussionerne ved workshoppen kom omkring emner som fx de forskellige typer af droner, flyvehøjder og lovmæssige aspekter ved brugen af droner, men også spørgsmålene om at minimere de forstyrrende effekter på både ynglende og rastende fugle.

Eksperterne drøftede også præcisionen af den nye metode sammenlignet med de mere traditionelle tællemetoder – og behovet for, at begge metoder tages i anvendelse samtidigt her i de første år, hvor droner afprøves og tages i anvendelse. De konkluderede også, at det allerede i opstartsfasen er vigtigt, at der udvikles standardmetoder for anvendelsen af droner, datahåndtering og bearbejdning af data samt at eksperimenter skal gennemføres, så der indsamles mere viden om de mulige forstyrrelsesmæssige effekter ved brugen af droner. Kun gennem fælles retningslinjer for anvendelsen af droner i det fælles Vadehav vil den nye metode for eftertiden levere ensartet, sammenlignelig og harmoniseret information om status for ynglefuglene og deres levesteder.

John Frikke, projektkonsulent

John Frikke

Title: Projektkonsulent
Havnebyvej 30, 6792 Rømø