Bekendtgørelse af Plan for Nationalpark Vadehavet 2019-2024

17-10-2018

Nationalparkens bestyrelse har vedtaget nationalparkplanen

Opdateret 23-10-2018

I det først offentliggjorte dokument var en rettelse under indsatsen ”Oversigt over værdifuld og sårbar natur” gledet ud. Dokumentet til download er rettet og det rettede dokument vil være tilgængeligt på Issue 23. oktober. Klagefristen forlænges til 19. november 2018.

Nationalparkfond Vadehavet offentliggør herved endeligt vedtaget Plan for Nationalpark Vadehavet 2019-2024. Nationalparkbestyrelsen har vedtaget planen uden væsentlige ændringer i forhold til forslaget. Planen er offentligt tilgængelig på http://nationalparkvadehavet.dk/ Samtidig offentliggøres den sammenfattende redegørelse vedrørende miljørapporten som et bilag i planen.

Samtidig med offentliggørelsen orienteres Miljø- og Fødevareministeren og øvrige statslige, regionale og kommunale myndigheder, hvis interesser er berørt af planen, samt alle, der i høringsperioden 24. maj til 16. august 2018 har indsendt bemærkninger til bestyrelsens forslag til nationalparkplan.

Klagevejledning

I henhold til Lov om nationalparker § 29 kan Nationalparkfondens vedtagelse af en nationalparkplan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål. Nationalparkfondens øvrige afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Afgørelser i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer kan påklages efter de regler herom, der er fastsat i den lovgivning, som planen udarbejdes i henhold til.

Klageberettiget

Klageberettiget er Miljø- og Fødevareministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i afgørelsen. Klageberettiget er endvidere 1) offentlige myndigheder, hvis interesser berøres af afgørelsen 2) lokale og landsdækkende foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i nationalparkens drift og udvikling 3) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Klagefrist

Klage efter Lov om nationalparker § 29, stk. 1 skal være indgivet skriftligt senest 4 uger efter planen er offentligt bekendtgjort, det vil sige senest den 19. november 2018.

Klageportal

Klagen skal indsendes via klageportalen, som kan findes via borger.dk eller virk.dk. Log på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Nationalparkfond Vadehavet via klageportalen. Ved indsendelse af klagen skal der betales et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes klagen automatisk først til Nationalparkfond Vadehavet. Hvis Nationalparkfond Vadehavet fastholder afgørelsen (dvs. vedtagelsen af nationalparkplanen), sender Nationalparkfond Vadehavet klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Klager får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klagen, hvis den sendes uden om klageportalen, medmindre klager er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til Nationalparkfond Vadehavet. Nationalparkfond Vadehavet videresender anmodningen til nævnet, som herefter beslutter om man kan fritages.

Læs Plan for Nationalpark Vadehavet 2019-2024 (ej download)

Download Plan for Nationalpark Vadehavet 2019-2024 (4,6 mb)

Læs høringssvar til forslag til nationalparkplan

Læs miljøvurdering