Par fra Fanø får ildsjælspris

28-05-2019

15. Juni Fonden har i år tildelt sin årlige naturpris for en særlig indsats for Danmarks natur til dyreholder Michael Baun og hans hustru Bente Villadsen, Fanø. De får hæderen - og de medfølgende 100.000 kr. - for en særlig indsats for vadehavsnaturen.

Michael Baun og Bente Villadsen fra Fanø modtog 15. Juni Fondens Naturpris 2019. Prisoverrækkelsen fandt sted på Naturmødet i Hirtshals. Foto: Ditte Hviid/NP Vadehavet

 

15. Juni Fonden uddeler hvert år en naturpris for en særlig indsats for Danmarks natur.

Fondens Ildsjælpris på 100.000 kr. gives til dyreholder Michael Baun og hans hustru Bente Villadsen, Fanø, for deres langvarige og omfattende indsats for forbedring af hederne og kystnaturen på Fanø.

Michael Baun og Bente Villadsens indsats for naturen på Fanø rækker vidt. De står for naturplejen på mere end 400 ha plejekrævende natur og gennemfører rydning af tilvoksede og tilplantede områder. Deres indsats har bidraget til at skabe nye levesteder for sjældne arter, og de bekæmper invasive plantearter. Derigennem har Michael Baun og Bente Villadsen givet et stort bidrag til at forbedre og sikre vigtige levesteder for fåtallige plante- og dyrearter samt til at vedligeholde bevaringsværdige vestjyske biotoper og landskaber.

Stor variation af naturtyper

Fanø huser en helt unik natur i form af vidtstrakte heder og hedemoser i en mosaik med klitter og strandenge. Denne store variation af naturtyper giver livsgrundlag for en høj diversitet af dyr og planter, hvor flere arter er sjældne i Danmark. Tilgroning og tidligere tiders tilplantning har betydet, at de lysåbne områder gradvist forsvinder, og dermed forsvinder en række sjældne arter og den karakteristiske vestjyske kystnatur er dermed truet.  Michael Bauns dybe rødder på Fanø og han og hans hustrus interesse for naturen har skabt grundlaget for en stor og langvarig indsats, der er helt afgørende for at bevare og styrke Fanøs lyåbne heder og kystnatur.

Over 400 ha afgræsses

Michael Baun og Bente Villadsen sørger for afgræsning af mere end 400 ha naturarealer med hjælp af 50 Anguskvæg, 20 Merinofår og 40 Texelfår. Michael Baun er desuden involveret i flere projekter, der skal øge biodiversiteten på Fanø, som for eksempel anlæg af vandhuller til den sjældne strandtudse, egnede arealer for den meget fåtallige ensian-blåfugl samt projekter, der giver Michael Baun mere viden om naturpleje.

Michael Baun og Bente Villadsens store fortjeneste er, at de har skabt et stærkt samarbejde med Naturstyrelsen, Fanø og Esbjerg kommuner, Sydvestjysk Landboforening, landbrugsrådgivningen SAGRO og med Nationalpark Vadehavet.

Arealerne, som plejes af Michael Baun og Bente Villadsen, ligger i Natura 2000-området Vadehavet. Deres indsats har derfor stor betydning for handleplanen for det internationale naturbeskyttelsesområde i bestræbelser på at sikre områdets bevaringsværdige naturtyper, samt for den enestående natur i Nationalpark Vadehavet.

Jens Laurits Hansen

Title: Kommunikationskonsulent
Havnebyvej 30, 6792 Rømø
Telefon: +45 72 54 36 20