Mulighed for støtte til lokale naturprojekter

09-12-2020

Den Danske Naturfond skal forbedre naturtilstanden og vandmiljøet i Danmark, og i 2021 er der afsat 15 millioner kroner til lokale indsatser for natur og biodiversitet. Nationalpark Vadehavet håber på ansøgninger fra vadehavsområdet og ser gerne, at nationalparken tænkes ind i eventuelle projekter.

På Mandø er gennemført projekter, der har skabt bedre forhold for naturen i de lokale klæggrave. Nu efterlyser Den Danske Naturfond ansøgninger til nye, lokale naturprojekter. Foto: John Frikke

I 2021 har Den Danske Naturfond afsat en pulje på op til 15 millioner kroner til støtte af lokalt forankrede projekter, som kan sikre og forbedre eksisterende naturområder eller som kan skabe nye naturarealer og flere levesteder for dyr og planter.

Projekterne skal være rettet mod konkrete arealer eller levesteder og støttebeløbet skal anvendes til egentlig naturgenopretning eller naturpleje på disse arealer.

Hvem kan søge?

Alle private lodsejere, foreninger og organisationer kan søge, men projektet skal gerne bygge på et samarbejde mellem flere aktører. Stat og kommuner kan medvirke i et lokalt projektsamarbejde, men kan ikke selv søge midler.

Den Danske Naturfond lægger vægt på projekter, der:

  • giver størst mulig værdi for natur og biodiversitet
  • hvis resultater og erfaringer kan bruges andre steder
  • bygger på lokale samarbejder
  • også giver gode muligheder for naturoplevelser
  • bygger på medfinansiering

Der kan gives støtte til lokale projekter med naturindsatser, som er rettet mod konkrete arealer, og som vil have en både målbar og varig effekt på natur og biodiversitet. Det kan
være genskabelse af et mindre naturområde, pleje eller genopretning af et naturareal, en indsats for særlige arter i et lokalområde eller noget helt fjerde. Projekterne kan foregå alle
steder i landet og må gerne løbe over flere år.

Der skal være tale om et samarbejde 

De bedste naturprojekter bygger som regel på et samarbejde mellem naturinteresserede, lodsejere, organisationer og myndigheder. Naturfonden vil derfor prioritere de projekter, som bygger
på sådanne lokale samarbejder, og som er godt og varigt forankrede.

Nationalpark Vadehavet håber, at der er engagerede mennesker i vadehavsområdet med gode ideer til naturprojekter, som vil søge støtte hertil hos naturfonden.

"Samtidig ser vi gerne, hvis det på en eller anden måde er projekter, som kan gennemføres i samarbejde med Nationalpark Vadehavet", lyder det fra John Frikke, som er nationalparkens projektkonsulent på naturområdet.

Ansøgningsfrist

Man skal søge via et ansøgningsskema, som ligger på Den Danske Naturfonds hjemmeside senest d. 1. februar 2021.