Sortternerne trives i Tøndermarsken

23-06-2022

2022 tegner til at blive den bedste ynglesæson, siden sortterneprojektets start i 2015. Hele 60 par yngler i vådområder i den sydligste del af Nationalpark Vadehavet.

Sortternerne gør i stigende grad brug af de kunstige redeplatforme, som vi lægger ud til dem. Læg mærke til de to dunede unger på platformen til højre. Foto: Torben Andersen

 

Nationalpark Vadehavet arbejder sammen med Naturstyrelsen, Tønder Kommune og Fugleværnsfonden om at overvåge og sikre den betydningsfulde bestand af ynglende sortterner i vådområderne i det sydøstligste hjørne af nationalparken. Her i de indre dele af Tøndermarsken og langs den dansk-tyske grænse findes nemlig to tredjedele af den resterende danske bestand af den elegante, lille terne, som hvert forår dukker op for at yngle i vegetationsrige, lavvandede vådområder ved Vidåen.

Naturligt yngler sortternerne på flydeblade, på rødder af åkander og eventuelt på mudderflader, men da disse redesteder er meget følsomme over for udsving i vejret og i vandstanden, så understøtter projektet de sjældne terner ved, at der om foråret udlægges små, kunstige redeplatforme i deres yngleområder. Platformene er mere stabile end de naturlige redeunderlag, og herved sikres sortternerne en bedre ynglesucces.

Vækst i bestanden

Sortterneprojektet med udlægning af redeplatformene har været i gang siden 2015, og med tiden har fuglene i stigende grad taget godt imod platformene – så godt, at vi nu også kan se en vækst i bestanden. Således afslører de hidtidige registreringer, at der i år ser ud til at være op mod 60 par ynglende sortterner, som svarer til en fremgang på omkring 20 procent i forhold til den ellers så succesrige sæson 2021.

Projektet for den truede sortterne er så godt, at samarbejdet fra og med i år er udvidet til også at omfatte Verdensnaturfonden (WWF), som i kraft af en særlig naturgave til danskerne i anledning af kronprinsesse Marys 50-års fødselsdag tidligere på året nu støtter projektet over foreløbigt en treårig periode.

Derfor var det også en glad seniorbilolog Thor Hjarsen, der som Verdensnaturfondens fagmand besigtigede projektet den 15. juni. Her kunne han ved selvsyn se, hvor godt sortternerne tager imod de udlagte redeflåder og hvor stor ynglesuccessen tilsyneladende er i år. Det lover godt for den isolerede ynglebestand, som forhåbentlig vil kvittere ved fortsat at vokse, så denne helt særlige del af biodiversiteten i Danmark kan bevares – også til glæde for kommende generationer.

John Frikke

Title: Naturkonsulent
Havnebyvej 30, 6792 Rømø