Første spadestik taget til Rømøs største ferskvandssø

17-03-2022

Naturprojekt i Juvre Enge skal sikre og forbedre forholdene for den beskyttede strandtudse og en række ynglefugle.

Omkring 100 var mødt frem, da der 3. marts blev taget første spadestik til en ny 10 hektar stor sø på Rømø. Foto: John Frikke

I Juvre Enge er der nu taget konkrete skridt til et projekt, som skal styrke naturindholdet i området.

Projektet betyder, at et godt 20 hektar stort engareal udlægges til naturvenlig drift og pleje, og som en integreret del af projektet udgraves en næsten 10 hektar stor sø i området, som ligger bag Juvre-diget i det nordøstlige hjørne af Rømø. Når den er er etableret, vil søen være Rømøs største ferskvandssø.
Projektområdet ligger i Natura 2000-området ”Rømø”, som blandt andet har til formål at sikre og forbedre forholdene for den beskyttede strandtudse og en række ynglefugle som fx havterne, fjordterne, stor kobbersneppe og klyde. Derfor etableres der med projektet otte-ti lavvandede ’skrab’ og indføres en drift med ekstensiv græsning og høslæt på arealet, ligesom søen får en fuglevenlig udformning.


En fuglemagnet

Søen anlægges med flade øer, som forventes at blive en magnet for træk- og ynglefugle, og de små skrab vil også tjene som bade-, drikke- og fødesøgningsområder for fuglene. Med etableringen af øer i søen skabes der rovdyrsikre yngle- og rasteområder for fuglene.
For at sikre især ynglefuglene optimalt, så opføres der også et såkaldt prædator-sikkert hegn rundt om hele projektområdet. Det skal forhindre ræv og mårhund i at æde fuglenes æg og unger på engene, og der er en forventning om, at de fåtallige ynglefugle vil få stor succes med deres afkom i årene fremover.
Det første spadestik til det, der skal blive til Rømøs største ferskvandssø, blev taget den 3. marts, hvor flere en 100 samarbejdspartnere og interesserede var mødt frem ved åstedet. Her blev der bl.a. orienteret om, at søen vil blive etableret i perioden frem til august 2023, og at en del af det udgravede materiale forventes at kunne bruges til Juvrediget, der som et led i klimatilpasningen skal forstærkes.
Projektet udføres i et samarbejde mellem de to lodsejere i området, Morten Sextus og Ole Bleeg samt Nationalpark Vadehavet, Tønder Kommune og Aage V. Jensens Naturfond. Sidstnævnte støtter projektet med 940.000 kroner.

Den opgravede klæg vil i øvrigt blive anvendt til at forbedre og sikre digerne på Rømø.

 

Her ses de to lodsjere, Morten Sextus og Ole Bleeg, som lægger jord til projektet på Rømø. Foto: John Frikke

John Frikke

Title: Naturkonsulent
Havnebyvej 30, 6792 Rømø