Truede engfugle får 100 hektar ekstra at boltre sig på i Tøndermarsken

24-01-2023

Naturstyrelsen har købt og byttet sig til 107 hektar jord i Gammel Frederikskog, som er et af Danmarks vigtigste områder for engfugle. Det giver langt bedre ynglevilkår for trængte fugle som vibe, rødben og stor kobbersneppe.

Gammel Frederikskog blev inddiget helt tilbage i 1692, og fennerne (markerne) i kogen har aldrig været under plov. Skønt kulturlandskab gør det kogen til et værdifuldt naturområde. Foto: Carl C. Christiansen

Tøndermarsken i den sydlige del af Nationalpark Vadehavet er et af Danmarks vigtigste yngleområder for engfugle. Desværre er mange engfuglene såkaldt rødlistede fugle, der er i stærk tilbagegang generelt i den danske natur. De seneste år har Naturstyrelsen – med bistand fra bl.a. Nationalpark Vadehavet - arbejdet målrettet for at forbedre vilkårene for engfugle som viben og stor kobbersneppe. Et af midlerne er at bytte sig til eller opkøbe nærtliggende jorde, hvor fuglene yngler, og nu får de endnu mere plads at leve på.

Naturstyrelsen har således købt og byttet sig til yderligere 107 hektar, så staten nu ejer et mere sammenhængende naturareal på cirka 300 hektar i Gammel Frederikskog i Tøndermarsken.

I en artikel på Naturstyrelsens hjemmeside fastslår miljøminister Magnus Heunicke, at vi har et særligt ansvar for at passe på vores sårbare arter.

”Det her projekt er et rigtig godt eksempel på, at det kan have en virkelig stærk effekt at slå nærtliggende naturarealer sammen til ét stort og sammenhængende område. De ekstra hektar i Tøndermarsken betyder, at vi kan fortsætte den målrettede indsats for de trængte engfugle”, siger Magnus Heunicke.

 

Natursty-relsens hidtidige arealer er markeret med lysegrønt - de nyerhvervede med blåt. Foto: NST

Frivillige fra nationalparken bidrager også

På aarealerne i Tøndermarsken sørger kreaturer for at holde vidderne åbne med afgræsning, mens vandet altid flyder i de kilometerlange grøfter.

Tøndermarsken er desuden et af de områder i nationalparken, hvor frivillige jægere fra Nationalpark Vadehavets prædationsprojekt er med til at regulere antallet af rovdyr (prædatorer) som mårhund, mink og ræv til gavn for de ynglende engfugle.

Og evalueringer efter de første år med denne form for naturforvaltning viser, at bestanden af ynglefugle og deres ynglesucces er på vej op.  Nogle engfuglearter er vendt tilbage som ynglefugle efter års fravær. Det gælder bl.a. den meget sjældne brushane, ligesom vibe, rødben og stor kobbersneppe har fået mange unger på vingerne.

Naturstyrelsen har også set mange ynglende andefugle som atlingand og knarand vende tilbage til området i store tal. 

”Det er rigtig godt arbejde, både af Naturstyrelsen og af de landmænd, der ejer jorderne i området, som har været villige til at sælge eller bytte dem for at hjælpe naturen. Det her er godt nyt for både fuglene og alle naturinteresserede, der kan se frem til endnu flere store naturoplevelser i et af Danmarks vigtigste fugleområder”, siger Magnus Heunicke. 

Den målrettede indsats for engfuglene på statens arealer i Tøndermarsken overvåges og justeres årligt.

Brushøns - her en flot brushane - ses hvert forår i Tøndermarsken, og håbet er, at den også snart genetablerer sig som ynglefugl. Foto: John Frikke

Fakta

  • En forhøjet vandstand (ved at holde noget af vandet på andre dele af engene tilbage) har været afgørende for ynglesuccesen i området. Vadefugleunger skal selv finde deres føde i form af f.eks. insekter, og derfor er det vigtigt med lavt vand på engene på de rette tidspunkter.
  • Derudover har kreaturer græsset engområdet og skabt variation og gode oversigtforhold for fuglene, ligesom der via en indsats fra frivillige jægere sker en målrettet bekæmpelse af rovdyr som ræv og mårhund, der er til fare for de jordrugende fugle.
  • Tøndermarskens ydre koge består af fem inddigede marskområder (Gl. Frederikskog, Ny Frederikskog, Lille Vade, Rudbøl kog og Sønderkog), hvoraf staten nu ejer ca. 14 procent.