Stor naturprojekt ved Kongeåen hjælper truede arter

28-03-2023

Med afgørende støtte fra EU's LIFE Fond skal 644 hektar marker og lavbundsjord ved Kongeåen forvandles til et storslået naturområde, der samtidig kan imødegå klimaforandringerne. Naturprojektet er blevet til i et stærkt samarbejde mellem Esbjerg Kommune, landbruget, private fonde, offentlige myndigheder og Nationalpark Vadehavet.

En genopretning af Kongeåens naturlige slyngninger er en de af vigtigste dele af det kommende naturprojekt. Her ses Kongeåens udrettede løb - de naturlige slyngninger anes stadig i landskabet. Foto: Esbjerg Kommune

Et nyt stort naturprojekt er på vej ved Kongeåen. Projektet skal løse det stigende problem med oversvømmelser i området langs åen fra Jedsted Mølle ved Gredstedbro og ud mod Vadehavet, og samtidig skabes et imponerende naturområde. Kongeå-projektet omfatter et areal på 644 hektar, og det samlede budget er på 100 millioner kroner, hvoraf 58 millioner kommer fra EU’s LIFE Fond. Esbjerg Kommune står for projektet i nært samarbejde med Den Danske Naturfond, 15. juni Fonden, Miljøstyrelsen, Sydvestjysk Landboforening og Nationalpark Vadehavet.

”Projektet binder mange tråde sammen, og på elegant vis løses et stort problem på en måde, som skaber en masse merværdi”, lyder det fra Esbjergs borgmester, Jesper Frost Rasmussen.

Genslyngning af åløbet

Når projektet er gennemført, har man omdannet lavere liggende områder ved Kongeåen fra landbrugsjord til et frodigt naturområde. I første omgang skal der gennemføres en jordfordelingen, og herefter vil Kongeåen blive genslynget på en strækning fra Jedsted Mølle og ud til Vadehavet. Åløbet bliver dermed cirka 3,5 km længere, og samtidig etableres diger og grøfter i området.

Formanden for Den Danske Naturfond, Bengt Holst, glæder sig over, at man derved sikrer naturen mere plads og mange flere gode levesteder.

”Alle vinder ved at genslynge Kongeåen. Dyr og planter får nye levesteder, vandet i Kongeåen bliver renere, og alle får adgang til nye store naturoplevelser. Landmænd der har oversvømmede marker, får mulighed for at sælge eller bytte deres jord,” siger Bengt Holst.

Hjælp til truede arter

Det nye naturområde ved Kongeåen skal sikre gode levesteder for en række arter i vandet og på land, som er truet eller i tilbagegang. I vandet skal det især gavne den stærkt truede fisk snæblen, og indsatsen vil blandt andet omfatte indfangning og udsætning af flere snæbelyngel. Desuden er lampretter og laks arter, som er fremhævet i ansøgningen til EU’s LIFE Fond, fortæller Xenia Salomonsen, som er naturkonsulent ved Nationalpark Vadehavet.

Hun tilføjer, at der ud over disse fiskearter også er fokus på at forbedre bevaringsstatus for en række udpegede vadefugle og engfugle.

Nationalpark Vadehavet bidrager blandt andet til projektet gennem bekæmpelse af uønskede rovdyr (prædatorer). Helt konkret vil frivillige reguleringsjægere, som er aktive i nationalparkens prædationsprojekt, have fokus på at regulere mårhund, mink og ræv, som udgør en fortsat trussel mod bestandene af engfugle og andre jordrugende fugle i vadehavsområdet.

Nye rekreative muligheder

Uden at forstyrre flora og fauna i det kommende naturområde planlægges der også at skabe rekreative muligheder i udkanten af projektområdet, så besøgende kan nyde den natur, der træder frem i forbindelse med projektet. Den rekreative del er dog ikke en del af ansøgningen til EU’s LIFE Fond, men støttes derimod af Den A. P. Møllerske Støttefond.

Åbning for borgere til denne del af Kongeåen er samtidig færdiggørelsen af et samlet stiforløb tværs over Jylland fra Kongeåens udspring i Kolding til dens udløb i marsken.

FAKTA

Økonomi

Økonomien i projektet hviler på, at EU's LIFE Fond støtter med 58 mio. kr., og derudover bidrager Den Danske Naturfond med 17 mio. kr., 15 juni Fonden støtter med 4,5 mio. kr., Nationalpark Vadehavet har afsat 185.000 kr., Miljøstyrelsen bakker op med 100.000 kr., Sydvestjysk Landboforening giver 50.000 kr. og Esbjerg Kommune bruger 6 mio. kr. på projektet. Derudover kommer 5,5 mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond til rekreative formål og der et delområde, som realiseres via vådområdeordningen.

De sidstnævnte projekter er ikke en del af ansøgningen til EU’s LIFE Fond.

Om projektet

Naturprojektet fokuserer på at omdanne de lavere liggende områder ved Kongeåen fra landbrugsjord til et frodigt naturområde. Efter jordfordelingen vil Kongeåen blive genslynget på en strækning fra Jedsted Mølle ved Gredstedbro og ud til Vadehavet. Det forlænger åløbet med ca. 3,5 km. Rundt om det 644 hektar store område laves der diger og grøfter, der medvirker til at området kan lagre de øgede mængder vand, som ekstreme vejrhændelser sender gennem Kongeåen.

Cirka 500 hektar af området vil fremover være vandløbsnær natur med varieret fugtighed, og der etableres desuden lavvandede søer og bekkasin-skrab.

Genslyngning af Kongeåen skal fremme forholdene for en række arter. Under vandspejlet drejer det sig især om snæblen, lampretter og laks. I vandkanten er det arterne spidssnudet frø, strandtudse og grøn mosaikguldsmed, som vil få bedre vilkår. På land vil Vadehavets rige fugleliv også nyde godt af de nye raste- og fourageringsområder. 

Baggrunden for projektet

Ideen om et naturprojekt ved Kongeåen stammer fra en rapport med løsningsforslag, der skal afværge oversvømmelserne ved Kongeåen. Et opfølgende arbejde i tre spor med deltagelse af lodsejere, interesseorganisationer udover Sydvestjysk Landboforening og Esbjerg Kommune førte i første omgang til etablering af to sandfang ved Gredstedbro og yderligere et foran Kongeåslusen. Det tredje og mere omfattende spor handlede om at lade landbrugsjord indgå i et naturprojekt.

Jens Laurits Hansen

Title: Kommunikationskonsulent
Havnebyvej 154, 6792 Rømø