Vadehavet som ramsarområde

Da Vadehavet blev udpeget som ramsarområde i 1987, var det første gang, Danmark forpligtigede sig internationalt til at beskytte vadehavsområdet. Udpegningen dækker hele den danske del af Vadehavet.

Ramsarkonventionen

Ramsarkonventionen er en international aftale, som 165 lande har underskrevet. Formålet med konventionen er at beskytte vådområder, som har en international betydning, og at sikre, at naturområderne bruges på en bæredygtig måde.

Udpegningsgrundlaget

Vadehavet er dækket af Ramsarkonventionen, fordi det opfylder konventionens kriterier som et vådområde af international betydning. Kriterierne kræver, at mindst 20.000 vandfugle og mindst en procent af den samlede bestand af en vandfugleart opholder sig i området. Vadehavet er betydningsfuldt for omkring 20 fuglearter på Den Østatlantiske Trækrute. Især spidsand, lysbuget knortegås og gravand, men også arter som islandsk ryle, bramgås, strandskade, edderfugl, splitterne og klyde.

Praktisk betydning

Når først et område er udpeget som ramsarområde, er det ikke i sig selv nok, at kriterierne er opfyldt. For konventionen stiller en række krav til, hvordan området frem over skal forvaltes. Det vil blandt andet sige, at der oprettes reservater, og at der føres tilsyn med bestanden af vandfugle, som forventes at vokse. Disse krav opfyldes ved, at Vadehavet også er et fuglebeskyttelses- og NATURA 2000-område.