Vision og mission

Nationalparkfond Vadehavet har til formål at etablere og udvikle Nationalpark Vadehavet. Fonden skal bl.a. sikre, at der informeres om nationalparken, og at borgere, foreningsliv, virksomheder og institutioner inddrages i udviklingen og driften af nationalparken, bl.a. gennem projekttilskud.

Nationalpark Vadehavet har til formål:

  • at bevare, styrke og udvikle naturen, dens mangfoldighed, sammenhæng og dynamik, især for de internationalt betydningsfulde lavvandede havområder, vadeflader, marskenge og øvrige kystnære naturarealer
  • at bevare og styrke de landskabelige og geologiske værdier i det unikke vadehavslandskab
  • at bevare og styrke nationalparkens kulturhistoriske værdier
  • at styrke mulighederne for særlige naturoplevelser, kulturhistoriske oplevelser og friluftsliv i vadehavslandskabet
  • at styrke forskning, undervisning, naturvejledning og formidling af vadehavslandskabets værdier
  • at understøtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med respekt for beskyttelsesinteresserne, og således at der fortsat kan drives og udvikles landbrug og fiskeri.
  • at bidrage til en koordineret udvikling af det dansk-tysk-nederlandske vadehavsområde

Nationalpark Vadehavet er udpeget af miljøministeren jf. Lov om nationalparker, og formålet med Nationalpark Vadehavet er fastsat i Bekendtgørelse om Nationalpark Vadehavet.

Bekendtgørelse om Nationalpark Vadehavet 
Lov om nationalparker

"Nationalpark Vadehavet er internationalt kendt som et enestående marsk-, geest- og tidevandsområde med værdier i verdensklasse. Nationalparken benyttes, beskyttes og udvikles i et bæredygtigt samspil mellem natur og mennesker".

Sådan lyder bestyrelsens vision for nationalparken.

For at virkeliggøre denne vision har bestyrelsen udarbejdet "Plan for Nationalpark Vadehavet 2013-18". Planen indeholder 12 målsætninger og beskriver den indsats, som bliver gjort i 2013-18 for at nå målsætningen. Herefter har bestyrelsen udarbejdet "Plan for Nationalpark Vadehavet 2019-24", som med 6 indsatsområder vil leve op til planen.

Nationalparkplan 2019-24

Nationalparkplan 2013-18