Frivillig i Nationalpark Vadehavet

Nationalpark Vadehavet råder over en mobil udstillingstrailer og et Nationalparkskib. Mobiludstilling og skib bruges til at udbrede kendskabet til nationalparken, naturen, kulturhistorien og verdensarven i Vadehavet.

Frivillige spiller også en stor rolle i forhold til beskyttelse og forbedring af forhold for fuglene i området.

 

 

Nationalparkens frivillige

Nationalpark Vadehavet har frivillige på flere områder. Både i forbindelse med formidling af nationalparken og i forbindelse med nationalparkens naturprojekter. Du kan nedenfor læse mere om hvilke områder vi har frivillige på og hvordan du bliver frivillig i nationalparken.

Vil du være frivillig?

Har du lyst til at være frivillig på vores mobiludstilling, skib eller på et af vores naturprojekter, er der visse krav du skal opfylde. Vil du vide mere, så kontakt frivilligkoordinator Alette Houman Dyhrfjeld, naturkonsulent John Frikke eller prædationskonsulent Jørn Bøgen. Har du andre opgaver, som du har lyst til at hjælpe med, så kontakt os endelig.

Den mobile udstilling

Den mobile udstilling anvendes til formidling af nationalparken under kortere eller længere events og arrangementer i og ved Nationalpark Vadehavet. Mobiludstillingen transporteres til stedet af en frivillig, parkeres og åbnes i begge sider. Indersiden af den mobile udstilling er beklædt med kortfattet og rigt illustreret information om landskab, dyreliv og tidevand. Nationalparkens magasin og anden informationsmateriale distribueres fra udstillingen. 

Mobiludstillingen kan betjenes af en person og kan transporteres efter en større personbil med anhængertræk, tilladt totalvægt 1750 kg. Føreren skal være i besiddelse af et trailerkørekort. Når udstillingen er opstillet fungerer den både bemandet og ubemandet. Mobiludstillingen skal lukkes og låses om natten.

Den mobile udstilling er et projekt under målsætning 8 i Nationalpark Vadehavets Nationalparkplan 2019–24.

Nationalparkskibet

Nationalparkskibet anvendes til formidling af nationalparken under kortere eller længere events og arrangementer samt i forbindelse med forskning og undervisning i og ved Nationalpark Vadehavet. Nationalparkskibet sejles til stedet af frivilligt mandskab til en havn, alternativt kan skibet lægges på vaden ved lavvande. Skibet indeholder kortfattet og rigt illustreret information om landskab, dyreliv og tidevand. Nationalparkens magasin og anden informationsmateriale distribueres fra skibet, som er Nationalpark Vadehavets sejlende besøgssted. 

Nationalparkskibes sejles af en bådfører, som skal have sønæringsbeviset "Duelighedsbevis i sejlads gældende handelsskibe" – og i øvrigt leve op til de krav, BEK nr. 233 af 05/03/2015 stiller. Bådføreren assisteres af et andet besætningsmedlem, som skal have sundhedsbevis for søfarende fiskere (Blå Bog) og være skikket til udkig, og, hvis der er plads på skibet, af gaster, som ligeledes skal have Blå Bog. Herudover er der behov for frivillige, der er uddannede maskinmestre eller har kendskab til maskinpasning på skibe. Skibet kan maksimalt medtage 12 passagerer.

Nationalparkskibet er et projekt under målsætning 5 og 8 i Nationalpark Vadehavets Nationalparkplan 2019–24.

Regulering af prædatorer og beskyttelse af fugle

I samarbejde med Danmarks Jægerforbund, Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Naturfredningsforening, har Nationalpark Vadehavet iværksat et projekt, der skal regulere prædatorer (rovdyr) i området, med henblik på at beskytte ynglefuglene. Det kræver uddannelse at være frivillig i prædationsprojektet. For yderligere information om arbejdet og krav til uddannelse kan du kontakte prædationskonsulent Jørn Bøgen. Kystfugleforvaltningsprojektet har også frivillige, som hegner og forbedrer levesteder for fuglene. For at være frivillig på prædationsprojektet, er der særlige krav til uddannelse. Du kan læse mere om prædationsprojektet her og kystfugleforvalting her, hvor du også finder kontaktoplysninger på naturkonsulent John Frikke.  

Prædationsprojektet er et projekt under under målsætning 1 i Nationalpark Vadehavets Nationalparkplan 2019–24.

Kystfugleforvaltningsprojektet er et projekt under målsætning 1 i Nationalpark Vadehavets Nationalparkplan 2019–24.

Vil du låne mobiludstilling eller skib?

Hvis du vil låne nationalparkskibet eller den mobile udstilling til et arrangement eller i forbindelse med forskning eller undervisning, så kontakt sekretariatet på telefon 72 54 36 34 eller Obfuscated Email

Du kan læse mere om Nationalparkskibet "Vadehavet" her på vores hjemmeside, hvor du også vinder en plan for hvor vi sejler hen i år.

Du kan læse mere om Det mobile infosted her på vores hjemmeside, hvor du finder en plan for hvor du kan besøge den.

Målsætning

Nationalparkplanen

Mobiludstilling:
Målsætning 8: Naturvejledning og formidling af nationalparkens landskab, natur- og kulturhistoriske værdier og friluftsmæssige muligheder skal styrkes og udvikles i samarbejde med lokale aktører. Det skal ske gennem udbygning og koordinering af aktiviteter, etablering af servicefunktioner og faciliteter. 

Skibet:
Målsætning 5: Mulighederne for friluftsliv, naturoplevelser og kulturhistoriske oplevelser skal styrkes.
Målsætning 8: Naturvejledning og formidling af nationalparkens landskab, natur- og kulturhistoriske værdier og friluftsmæssige muligheder skal styrkes og udvikles i samarbejde med lokale aktører. Det skal ske gennem udbygning og koordinering af aktiviteter, etablering af servicefunktioner og faciliteter. 

Prædationsprojektet og Kystfugleforvaltningsprojektet:
Målsætning 1: De væsentligste naturtyper som lavvandede havområder, tidevandsrender, vadeflader, højsander, åmundinger, marsk- og strandenge, forstrande og klitter skal bevares og deres kvalitet og mangfoldighed skal styrkes. De skal beskyttes mod næringsstofbelastning, invasive arter, forstyrrelse af fauna m.v. og bevares som bæredygtige og dynamiske økosystemer med naturlig dynamik ved så vidt muligt at undlade indgreb i den naturlige tidevandsdynamik.

Kontakt

Alette Houman Dyhrfjeld

Title: Frivilligkoordinator
Telefon: +45 93 59 69 81

Jørn Bøgen

Title: Prædationskonsulent
Havnebyvej 154, 6792 Rømø

 

Andre projekter