Indsats for engfugle og afgræsning

Samarbejder med kommunerne og Naturstyrelsen forventes i første omgang at skabe grobund for konkrete tiltag i bl.a. Tjæreborg/Allerup Enge, Ribemarsken, på Mandø, på Rømø og måske på Fanø Nordspids. En del af engfugleindsatsen kan kobles til prædationsprojektet og en kommende indsats for klæggrave samt til forsøg og demonstrationer på omdriftsarealer.

Varde Kommune, Esbjerg Kommune og Tønder Kommune har lavet undersøgelser af mulighederne for hydrologiske ændringer og afgræsning i områder i Varde Ådal, ved Ho Bugt, på Fanø Nordspids, i Ribemarsken, på Mandø og på Rømø Sønderland. Desuden har NPV indgået et samarbejde med Jysk Landbrugsrådgivning om et forprojekt for en græsningsindsats i Alslev Marsk og Vibæk Enge i Varde Ådal. Endelig har NST udvidet græsningsområdet på det sydlige Rømø – Rømø Sønderland.

Afgræsning af natur- og kulturarealer er et vigtigt værktøj i forhold til at forbedre levesteder for engfugle, og nationalparken har vedtaget at arbejde for at få udvidet det samlede afgræssede areal. Dette kan bl.a. ske gennem etablering af fællesgræsningsarealer, dannelse af interessefællesskaber/græsningslag og inddragelse af landbrugserhvervet og lokalbefolkningen i egnede områder.

Der er nedsat et græsningsudvalg, som mødes regelmæssigt. Udvalget inkluderer to aktive kreaturopdrættere og en repræsentant fra Naturstyrelsen Vadehavet, og har vedtaget en række målsætninger og aktiviteter. Græsningsudvalget har desuden kontakt til NaturErhvervsstyrelsen i Tønder om mulige samarbejdsprojekter og relevante arealer.

Der er igangsat en offentlig kampagne vedrørende græsning i Nationalpark Vadehavet, der skal have til formål at få kontakt til så mange med interesse for og i husdyr og afgræsning som muligt – det være sig bl.a. folk med dyr, med arealer eller med produktmæssige interesser på området. I forlængelse heraf er en landbrugsfaglig konsulent ansat til at følge op og foretage undersøgelser af interesser og muligheder i 6 udvalgte delområder i løbet af 2014. Indtil videre er der foretaget lodsejerbesøg i dele af Ribemarsken.

Endelig har græsningsudvalget besluttet, at der skal oprettes et græsningsselskab "Græsningsforeningen Nationalpark Vadehavet", som kan optage interesserede med dyr og/eller arealer.

Kommentar

Der har været et tydeligt øget, politisk fokus på græsning og husdyrs velfærd hen over sommeren, især som følge af en høring om naturpleje på Christiansborg i foråret. Der er givet faglig støtte til Jysk Landbrugsrådgivning og Varde Kommune i forbindelse med hegningen af 130 ha ved Alslev Marsk i Varde Ådal, ligesom græsningskonsulenten har bistået med en ansøgning til et græsningsprojekt ved Kjelst Bæk.

Møder om mulighederne for øget afgræsning i Ribemarsken med lodsejere i Inder Bjerrum, Esbjerg Kommune og Ribe Stift giver indtryk af en stor interesse for nationalparkens planer. Med afsæt i et projekt i Vestjylland, som Naturstyrelsen og den lokale landboforening står for, udarbejder Græsningsudvalget p.t. forslag til vedtægter og kommissorium for et lokalt græsningsselskab.

Disse forberedelser sker i et samarbejde mellem Græsningsudvalget og en lokal landboforening (Jysk Landbrugsrådgivning). Der er givet grønt lys fra Naturstyrelsen. Nationalpark Vadehavet og Vadehavets Formidlerforum afviklede et velbesøgt temamøde om græsning i Nationalpark Vadehavet den 8. oktober 2014 i Ribe. Overskriften var ’Græsning i fortid, nutid og fremtid’ og mødet var tilrettelagt med 6 faglige oplæg samt efterfølgende tid til diskussion. Mødet var ’fuldtegnet’, og de 90 deltagere fik et godt indblik i græsningens historie, biologiske og landbrugsmæssige betydning, og deltog ivrigt i de efterfølgende drøftelser.

Temamødet følges senere op med et temahæfte om græsning.

Græsningsforeningen Nationalpark Vadehavet blev stiftet i 2017.

Nationalparkplanen

Målsætning 1:

"De væsentligste naturtyper som lavvandede havområder, tidevandsrender, vadeflader, højsander, åmundinger, marsk- og strandenge, forstrande og klitter skal bevares og deres kvalitet og mangfoldighed skal styrkes. De skal beskyttes mod næringsstofbelastning, invasive arter, forstyrrelse af fauna m.v. og bevares som bæredygtige og dynamiske økosystemer med naturlig dynamik ved så vidt muligt at undlade indgreb i den naturlige tidevandsdynamik".

Målsætning 2:

"Kulturskabte naturarealer som ferske enge og klæggrave skal bevares og deres kvalitet og mangfoldighed skal styrkes, og der bør bevares og fremmes en landbrugsdrift, som sikrer kulturlandskabet og områdets karakterarter".

No Fence Fanø

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.

Kontakt

John Frikke

Title: Naturkonsulent
Havnebyvej 154, 6792 Rømø

 

Relaterede projekter