Ensianblåfugl på nationalparkens heder

Et forskningsprojekt ved Københavns Universitet har siden 2013 været i gang med at kortlægge og vurdere bestanden af ensianblåfugl i blandt andet Nationalpark Vadehavet. Resultaterne skulle gerne føre til en bedre forvaltning af den sjældne sommerfugl med det helt specielle livsforløb.

undefined

Som et led i indsatsen for særligt sårbare arter og naturtyper støtter Nationalpark Vadehavet et forskningsprojekt som siden 2013 har arbejdet på at kortlægge og vurdere bestanden af sommerfuglen, ensianblåfugl, i Vadehavsområdet.

Projektet er ledet af Andreas Kelager fra Biologisk Institut på Københavns Universitet og bliver gennemført i to etaper. Nationalpark Vadehavet har støttet forskningen med midler.

Første del bestod i at afdække bestandene af ensianblåfugl samt værterne klokkeensian og rød stikmyre i Nationalpark Vadehavet på nogle udvalgte lokaliteter langs Vadehavet og længere inde i landet.

Anden del har mere præg af grundforskning, idet forskerne vil forsøge at finde ud af, hvor sunde bestandene er ud fra et genetisk synspunkt. Til det formål har de på meget skånsom vis indsamlet vingefragmenter og æg fra blåfugle samt enkelte blade fra klokkeensian på de forskellige lokaliteter.

Konkrete anvisninger

Disse undersøgelser skal vise, om de enkelte bestande er indavlede, og i hvilket omfang der sker genetisk udveksling med blåfugle på andre lokaliteter.

Samlet set er målet, at det skal føre til bedre indsigt i, hvad landskaberne mellem sommerfuglenes yngleområder betyder for deres mulighed for spredning. Og det skal i sidste ende føre til en bedre, vidensbaseret forvaltning af den sårbare sommerfugl, idet rapporten også indeholder anvisninger til, hvordan arten og dens levesteder fremover bør forvaltes.

En lignende undersøgelse er tidligere blevet lavet i Nationalpark Thy.

Indsatsen i Nationalpark Vadehavet består endvidere i, at der er lavet en folder og to film om ensianblåfuglen og dens særlige biologi. Det er desuden planen, at to demonstrationsområder på henholdsvis Fanø og Rømø, hvor besøgende kan opleve sommerfuglen og se, hvordan gode levesteder for den skal være.

Adopteret af myrer

Ensianblåfugl (Maculinea alcon) lever på fugtige heder og enge i de vestlige og nordlige dele af Jylland samt på Læsø. Den er forsvundet fra mange lokaliteter over de senere årtier, mens mange af dens levesteder er blevet mindre som følge af dræning og tilgroning. Arten er derfor blevet fåtallig og beskyttelseskrævende i dag.

En ensianblåfugl begynder sit helt specielle liv i august som et æg på en klokkeensian (Gentiana pneumonanthe). Her lever den nyudklækkede larve af blomstens endnu umodne frø. Efter nogle uger lader den sig falde til jorden, hvor den bliver samlet op af en rød stikmyre (i Danmark arterne Myrmica ruginodis og Myrmica rubra).

Myren tager sommerfuglelarven med sig ned i tuen, hvor den bliver adopteret af myrerne, der forveksler blåfuglen og dens duft med en af deres egne larver. De plejer og fodrer den derfor gladelig indtil året efter, hvor larven forpupper sig for siden at kravle ud af myretuen som en voksen ensianblåfugl.

Nationalparkplanen

Målsætning 7:

"Særligt sårbare naturområder skal beskyttes mod slitage og forstyrrelse gennem formidling og planlægning af zoner, stiforløb m.v."

Kontakt

John Frikke

Title: Naturkonsulent
Havnebyvej 154, 6792 Rømø

Se en video om ensianblåfuglen

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.

 

Relaterede projekter