Forskning i Nationalpark Vadehavet

Nationalpark Vadehavet har nedsat et tværfagligt videnskabeligt udvalg, som skal bistå med at opfylde mål for forskning, som er beskrevet i målsætning 9 i Plan for Nationalpark Vadehavet 2019-2024.

Nationalpark Vadehavets forskningsudvalg er et tværvidenskabeligt udvalg, der har til opgave at bistå Nationalpark Vadehavet med forskning i Nationalpark Vadehavet og Verdensarv Vadehavet.
Udvalget er således rådgivende for Nationalpark Vadehavet vedr. 

 • Tværgående forskningsindsats med relevans for nationalparkens bæredygtige udvikling
 • Koordinering og/eller prioritering af en fælles forskningsindsats
 • Koordinering med Det Trilaterale Vadehavssamarbejde i forskningssammenhæng
 • Koordinere national og international forskning vedr. Vadehavet
 • Gennemførelse af konkrete projekter, der vedrører forskning eller gør brug af forskningsresultater
 • Fremme finansieringen af Vadehavsforskningen

Desuden skal udvalget bidrage til:

 • at holde kontakt til relevante institutioner og myndigheder
 • at skabe overblik over eksisterende vadehavsforskning
 • at fremme centrale forskningsområder og foreslå relevante forskningsprojekter, i en trilateral sammenhæng.


Udvalget skal endvidere gennem sit virke fungere som koordinator for det nationale forskningsnetværk vedr. Vadehavet og dermed bidrage til etableringen af en trilateral forskningsplatform som omtalt i Sylt-deklarationen 2010, pkt. 41. Udvalget afholder årligt et seminar om vadehavsforskning, som sikrer, at forskningens resultater formidles for en bredere kreds.

Udvalgets sammensætning

Nationalpark Vadehavets forskningsudvalg har ni medlemmer, der tilsammen dækker fagområderne:

 • geovidenskab
 • biovidenskab
 • samfundsvidenskab
 • kulturhistorie
 • klima og miljø

Udvalget kan efter behov og i enighed optage yderligere medlemmer.

Udvalget vælger en formand af sin midte.

Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

Udvalgets mødevirksomhed finansieres af Nationalpark Vadehavet, som kan deltage i udvalgets møder ved en eller flere repræsentanter fra Nationalparksekretariatet.

Nationalpark Vadehavet stiller sekretærbistand til rådighed for udvalget efter nærmere aftale.

Udvalgets sammensætning og virke tages op til revision senest ved udløbet af planperioden.

Nationalparkplanen

Målsætning 9: 

"Forskning skal understøttes og undervisning styrkes gennem etablering af faciliteter og undervisningstilbud, herunder tilbud der fremmer natur-, kultur- og miljøbevidstheden hos børn og unge".

Kontakt

Xenia M. Salomonsen

Title: Naturkonsulent
Havnebyvej 154, 6792 Rømø

 

Relaterede projekter