Gåseforvaltning i Nationalpark Vadehavet

Vadehavet får hvert år besøg af store flokke af gæs, der især i vintermånederne benytter området som spisekammer og rasteplads. De giver os nogle store naturoplevelser, men også udfordringer i form af blandt andet markskader

Nationalpark Vadehavet er en del af Goose Management Group, en trilateral arbejdsgruppe om forvaltning af gæs i Vadehavsområdet, som er nedsat af Vadehavsforum. I den forbindelse undersøger nationalparken mulighederne for at lave lokale projekter, der kan bidrage til en dansk strategi på området.

Et forslag er, at nationalparken gør en indsats i forhold til at få gennemført en undersøgelse af gåseskadernes karakter og omfang på berørte arealer.

En sådan undersøgelse tænkes gennemført i et samarbejde mellem alle interessenter på området såsom landbruget, Dansk Ornitologisk Forening og Naturstyrelsen, så det på en redelig og holdbar måde bliver dokumenteret, hvad det koster at have gæs på forskellige typer af landbrugsjorder.

Markskader og turisme

Senere i processen kan Nationalpark Vadehavet måske bidrage i forbindelse med udpegningen af områder, hvor gæssene på forskellig vis kan henholdsvis accepteres eller ikke accepteres. I den forbindelse vil det være oplagt, at nationalparken arrangerer et temamøde om gæs.

Der er desuden stor interesse for at få belyst andre økonomiske og menneskelige forhold ved de mange gæs i Vadehavsområdet. Gåseflokkene er ikke kun årsag til markskader, de danner også grundlaget for indtægter i form af øget turisme og er sammen med andre fugle til glæde for en stor del af befolkningen i almindelighed.

Det fremtidige arbejde med gåseforvaltning kan blive kombineret med andre af nationalparkens projekter som engfugleforvaltning, græsningsprojekter og klæggravsprojekter samt forsøg med omlægning af jord til vedvarende græs.

Tønder-deklarationen

Goose Management Group leverede rapporten ”Trilateral Goose Management Scheme” til VadehavsForum i efteråret 2013, og i samarbejde med Vadehavsbestyrelsen indarbejdede man statements i vadehavsdeklarationen, der blev vedtaget ved Den Trilaterale Regeringskonference om Vadehavet i Tønder i februar 2014.

De tre paragraffer i Tønder-deklarationen ser således ud:

67. Acknowledge the work of the Wadden Sea Goose Management group and note the recommendations for future goose management within the trilateral cooperation area.

68. Observe that many of the recommendations relate to conditions which are outside the trilateral Cooperation Area.

69. Encourage the responsible authorities to evaluate and where appropriate implement the recommendations.

Der er således lagt op til, at de tre Vadehavslande skal søge at finde løsninger, som kan være bade regionale og grænseoverskridende.

Nationalparkplanen

Målsætning 2:

"Kulturskabte naturarealer som ferske enge og klæggrave skal bevares og deres kvalitet og mangfoldighed skal styrkes, og der bør bevares og fremmes en landbrugsdrift, som sikrer kulturlandskabet og områdets karakterarter".

Kontakt

John Frikke

Title: Naturkonsulent
Havnebyvej 154, 6792 Rømø

 

Se en film om gæs her eller klik på fotoet.

undefined
Foto: Bo L. Christensen


 

Relaterede projekter