Indsats for klæggrave

Som en del af en samlet indsats for klæggravene ved Vadehavet, fører nationalparken løbende drøftelser med Darum-Tjæreborg Digelag og Esbjerg Kommune om at forbedre forholdene for fugle og publikum ved Sneum Digesø.

Nationalparkens formidling

Klæggravsområder er blevet til flere steder langs Vadehavskysten i forbindelse med, at folk har gravet klæg for at forstærke diger eller andre til andre kystsikringsopgaver.

Disse områder ligger i dag flere steder i marsken som små naturperler bag digerne, og især for fuglene har de med tiden fået stor betydning. Nogle af klæggravene tiltrækker derfor et stort antal besøgende, som gerne vil opleve fuglelivet året rundt.

Nationalpark Vadehavet har som målsætning at forbedre naturindholdet i klæggravene på baggrund af en undersøgelse og registrering af disse vigtige, menneskeskabte naturområder.

Sneum Digesø

Til at begynde med er indsatsen koncentreret om Sneum Digesø og dens nærmeste omgivelser. Dette klæggravsområde har potentiale til at blive udviklet som et multifacetteret projekt, hvor der både kan komme endnu bedre forhold for ynglefugle og trækfugle, nye paddelokaliteter, et aflastningsområde for gæs, et øget areal med kreaturafgræsning, bedre faciliteter til formidling samt en sikring af yderligere klægreserver til fremtidig kystsikring og klimaprojekter.

I foråret 2014 blev der taget kontakt til relevante nabolodsejere og gennemført en undersøgelse af ejendomsforholdene i Allerup og Tjæreborg Enge med henblik på at undersøge mulighederne for at udvide forvaltningsområdet ved Sneum Digesø.

Forprojektet er udført af Konsulenthuset Allégade 24 ApS i Tønder, og Nationalparken Vadehavet undersøger nu mulighederne for at få sat gang i en jordfordeling i området. Det er desuden også en opgave at få skaffet den nødvendige finansiering i kraft af eksterne midler.

Sideløbende er der i samarbejde med Esbjerg Kommune taget skridt til en fysisk genopretning af søanlægget ved Sneum. Nogle af kanterne både langs bredden og på øerne er blevet for stejle efter i 20 år at have været eksponeret for vind og vand. De skal derfor jævnes ud, så de minder mere om de oprindelige, fladere anlæg.

Nationalparken sigter desuden mod at få undersøgt, hvorvidt der også ved andre klæggrave er mulighed for at udvide de tilgrænsende arealer og om der er mulighed for at kombinere indsatsen for klæggravene med andre projekter som for eksempel en indsats for engfugle, øget afgræsning, regulering af skadevoldende rovvildt samt bredere formål som demonstration og formidling af driftsformer i marsken.

Nationalparkplanen

Målsætning 1:

"De væsentligste naturtyper som lavvandede havområder, tidevandsrender, vadeflader, højsander, åmundinger, marsk- og strandenge, forstrande og klitter skal bevares og deres kvalitet og mangfoldighed skal styrkes. De skal beskyttes mod næringsstofbelastning, invasive arter, forstyrrelse af fauna m.v. og bevares som bæredygtige og dynamiske økosystemer med naturlig dynamik ved så vidt muligt at undlade indgreb i den naturlige tidevandsdynamik".

Målsætning 2:

"Kulturskabte naturarealer som ferske enge og klæggrave skal bevares og deres kvalitet og mangfoldighed skal styrkes, og der bør bevares og fremmes en landbrugsdrift, som sikrer kulturlandskabet og områdets karakterarter".

Kontakt

John Frikke

Title: Naturkonsulent
Havnebyvej 154, 6792 Rømø

 

Relaterede projekter