Kystfugle forvaltning

Nationalpark Vadehavet understøtter et projekt omkring øget beskyttelse af fugle, som yngler på strande og i klitområder, hvor der i sommermånederne opstår konflikter med menneskelige aktiviteter. 

Strand og klit er karakteristiske naturområder, der udgør en vigtig del af Vadehavets naturrigdom. Den særlige natur findes især på vestsiden af Skallingen og af øerne Fanø og Rømø. Og ud over at være helt enestående naturtyper, er de også levesteder for nogle af Vadehavsområdets med fåtallige og sårbare ynglefugle.

Kystfugle som hvidbrystet præstekrave, dværgterne, havterne og andre arter, der yngler på strande og i klitter, er som jordrugende fugle sårbare over for menneskelige aktiviteter. Projekt Kystfugle har siden 2013 arbejdet for at informere om og imødegå de problemer, der kan opstå om sommeren, når både fugle og mennesker opholder sig i strandområderne. Projektet gennemføres i samarbejde med vadehavskommunerne, Naturstyrelsen og Dansk Ornitologisk Forening.

Nationalparken søger at koordinere indsatsen og bidrager med administrative opgaver samt informationsmateriale og bistand til at etablere hegn og sætte skilte op ved de vigtigste yngleområder.

Vildtkameraer dokumenterer

Nationalpark Vadehavet samarbejder desuden med Dansk Ornitologisk Forening om Projekt Fokuseret Fugleforvaltning, som blandt andet på Rømø har til formål at dokumentere problemernes omfang. Som en del af dokumentationen er der brugt vildtkameraer.

I 2014 blev der således indkøbt og opsat ti vildtkameraer ved reder af hvidbrystet præstekrave på Rømø, og de indsamlede data giver relevant viden om, hvad det er, der begrænser de truede strandfugles ynglesucces. De viser blandt andet, at hegn og skilte beskytter fuglene mod mennesker, men også, at en del af præstekravernes manglende ynglesucces skyldes prædation fra rovdyr og forstyrrelser fra andre ynglende kystfugle.

En rapport om årets feltundersøgelser er udarbejdet i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening, og planen er, nationalparken vil følge projektet op med yderligere overvågning af strandfuglene fremover.

En dansk indsats for ynglefuglene på strandene vil også kunne understøtte den samlede indsats, som i disse år bliver gjort for at forbedre forholdene for ynglefuglene i almindelighed.

Nationalparkplanen

Målsætning 1:

"De væsentligste naturtyper som lavvandede havområder, tidevandsrender, vadeflader, højsander, åmundinger, marsk- og strandenge, forstrande og klitter skal bevares og deres kvalitet og mangfoldighed skal styrkes. De skal beskyttes mod næringsstofbelastning, invasive arter, forstyrrelse af fauna m.v. og bevares som bæredygtige og dynamiske økosystemer med naturlig dynamik ved så vidt muligt at undlade indgreb i den naturlige tidevandsdynamik".

Kontakt

John Frikke

Title: Naturkonsulent
Havnebyvej 154, 6792 Rømø

 

Relaterede projekter