Naturprojekt Ribemarsken

En lokal gruppe arbejder for at forbedre naturindholdet i Ribemarsken og adgangen til området mellem Ribe og havet. Nationalpark Vadehavet understøtter projektet, da det hænger godt sammen med flere af målsætningerne i nationalparkplanen.

På baggrund af lokale ønsker om at forbedre naturindholdet og mulighederne for oplevelser i naturen, har en lokal gruppe udarbejdet et oplæg til et projekt for området mellem Ribe og Vadehavet, Naturprojekt Ribemarsken.

I tilknytning til oplægget, som blev sendt til Esbjerg Kommune og Nationalpark Vadehavet, har initiativgruppen beskrevet nogle af de relevante formål, der er med projektet, lige som der er foretaget en foreløbig kortlægning af de berørte interesser i Ribemarsken.

Projektoplægget er bygget op omkring tre søjler, som giver mulighed for at kombinere naturgenopretning med formidling og naturoplevelser i det vidtstrakte marsklandskab mellem Ribe og Vadehavet.

De tre elementer, som initiativtagerne foreslår belyst i en forundersøgelse er: 

  1.        Åbning af store og lille åslynge ved Ribe Holme.
  2.        Naturforbedringer på enge og marskarealerne i området langs Ribe Vesterå.
  3.        Etablering af en natursti, der forbinder Ribe by med Vadehavet.

I projektet ligger der muligheder for at arbejde med flere af nationalparkplanens målsætninger, ligesom dele af Naturprojekt Ribemarsken i givet fald kan understøtte en række af de projekter, som Nationalpark Vadehavet allerede arbejder med.

Projektet giver desuden de ansvarlige myndigheder mulighed for at løse opgaver inden for Natura 2000-plalægningen.

Gennemførelsen af projektet

Projektoplægget blev modtaget godt, og der er indledt et samarbejde mellem Esbjerg Kommune, Naturstyrelsen og Nationalpark Vadehavet som den foreslåede undersøgelse. Der er nedsat en arbejdsgruppe og en styregruppe, som har iværksat forundersøgelsen og følger processen op med møder og workshops for lodsejere eller andre interessenter.

I løbet af sommeren 2015 vil resultaterne af indledende undersøgelser og sonderinger blive behandlet politisk, og partnerskabet vil her efter tage beslutninger om fremtiden for Naturprojekt Ribemarsken.

Nationalparkplanen

Målsætning 1:

"De væsentligste naturtyper som lavvandede havområder, tidevandsrender, vadeflader, højsander, åmundinger, marsk- og strandenge, forstrande og klitter skal bevares og deres kvalitet og mangfoldighed skal styrkes. De skal beskyttes mod næringsstofbelastning, invasive arter, forstyrrelse af fauna m.v. og bevares som bæredygtige og dynamiske økosystemer med naturlig dynamik ved så vidt muligt at undlade indgreb i den naturlige tidevandsdynamik".

Målsætning 2:

"Kulturskabte naturarealer som ferske enge og klæggrave skal bevares og deres kvalitet og mangfoldighed skal styrkes, og der bør bevares og fremmes en landbrugsdrift, som sikrer kulturlandskabet og områdets karakterarter".

Målsætning 6:

"Udviklingen af friluftsliv og turisme skal ske på et bæredygtigt grundlag og i samarbejde med lokalbefolkningen, turisterhvervet og områdes formidlingsinstitutioner".

Målsætning 7: 

"Særligt sårbare naturområder skal beskyttes mod slitage og forstyrrelse gennem formidling og planlægning af zoner, stiforløb m.v."

Kontakt

John Frikke

Title: Naturkonsulent
Havnebyvej 154, 6792 Rømø

 

Relaterede projekter