Ankomst til Verdensarv og Nationalpark Vadehavet

De åbne vidder og storslåede landskaber er noget specielt for de danske yderområder. Det er en kvalitet, som både beboere, feriegæster og dagsturister sætter stor pris på.

De åbne vidder og storslåede landskaber er noget specielt for de danske yderområder. Det er en kvalitet, som både beboere, feriegæster og dagsturister sætter stor pris på. Nogle steder by­der på helt særlige oplevelser på grund af en særegen flora og fauna, en unik udsigt eller kulturspor fra tidligere tiders brug. Det centrale er naturligvis den besøgendes oplevelse af naturen og landskabsformerne på det givne sted. Men for alle naturgæster og i selv det smukkeste naturområde spiller også udformningen og karakteren af ankomstarealer, pejlemærker eller anden fysisk vejvisning en særlig rolle i mødet mellem natur og menneske.

Med initiativet ”Steder i landskabet” - ét af tre delinitiativer i Realdanias kampagne ”Stedet Tæller” - sættes der fokus på, hvordan den gode oplevelse i naturen kan understøttes med enkel, smuk og funktionel arkitektur i mindste skala.

En trappe, der fører op til en storslået udsigt. En sti, der viser vej ind i landskabet. Læ og ly for regn og rusk. Et sted at nyde solens sidste stråler. Et bord og en bænk til den medbragte mad - og til de trætte fødder, der har vandret langs kysten, i marsken, på heden, gennem mosen eller mellem skovens træer.

Nogle steder handler det om fysisk adgang og selve bevægel­sen ud i landskabet, andre steder om muligheden for ophold og måske en iscenesættelse af bestemte landskabstræk. I alle tilfælde er det mødet mellem natur, kultur og menneske, der er det centrale.

Det arkitektoniske greb bidrager til at skabe kontakt mellem men­neske og natur - som en ordløs formidling af et ganske særligt sted og en invitation til at gå på opdagelse eller slå sig ned.

VADEHAVET VED RØMØDÆMNINGEN
I Sønderjylland, hvor Rømødæmningen møder Sønderjylland, ligger der en oplagsplads, som Kystdirektoratet anvender i forbindelse med arbejdet på digerne. Her lagres i dag digema­teriale til brug for reparationer og forhøjelse af diger i området omkring Vadehavet. Digerne er en integreret del af landsdelens historie og markerer menneskets forsøg på at imødegå naturens voldsomme kræfter.

Vadehavet et udnævnt til Verdensarv og Nationalpark Vadehavet begynder ved opkørslen til Rømødæmningen på fastlandssi­den. Rømødæmningen er den faste forbindelse til Rømø og alle turister, der ikke kommer med båd, kommer denne vej forbi.

Langs diget i nord-syd gående retning løber Nordsøruten (na­tional cykelrute 1) og leder ligeledes et stort antal cyklister forbi stedet. Stedet er altså knudepunkt for områdets trafik og marke­rer porten til Vadehavet og nationalparken, hvorfor det trafikalt er et godt sted at etablere et besøgssted og markere verdensar­ven.

Opkørslen til Rømødæmningen danner overgang fra det ind­dæmmede kulturlandskab i marsken og til Danmarks internatio­nalt mest unikke naturlandskab Verdensarv Vadehavet. Området er præget af en vekselvirkning mellem den frodige jords tiltræk­ning og den truende nærhed af havet med jævnlige oversvøm­melser og fare for stormflod.

DEN LANDSKABELIGE SITUATION
Det er et uendelig fladt landskab med en overrumplende stor himmel. På begge sider af diget udspiller der sig helt særlige naturfænomener forankret i enestående biotoper.

Stedet giver mulighed for oplevelsen af Vadehavet med tide­vandets, vindens og sandets skabelse af nye landskaber på den ene side af diget og menneskets indvundne og regulerede landskab på den anden side. Især i forårs- og sommermåne­derne veksler fantastiske forekomster af trækfugle mellem disse to landskaber i deres søgen efter føde og sikre opholdssteder.

Stedet rummer mange af vadehavsområdets særlige land­skabstyper; marsk, dige og klæggrav, forland og udsigt over vidtstrakte vader, priler, loer, dyb og hav.

PROJEKTET
Projektet består i at etablere en stærk og entydig ankomst til Va­dehavet, som kan markere porten til verdensarven og national­parken. Stedet skal formidle naturen i marsken ordløst og ved et arkitektonisk greb forstærke oplevelsen af naturen, det flade land og den store himmel.

Projektet er fordelt på to områder, da ankomsten med parkering og formidling anlægges syd for landevejen, mens selve projektet anlægges på en del af Kystdirektoratets oplagsplads nord for landevejen samt på selve diget.

Ankomsten til Verdensarv og Nationalpark Vadehavet markerer sig umiddelbart ved starten af Rømødæmningen i marsklan­det som en markant høj, der har en stærk relation til de i områ­det omkring Ballummarsken udbredte værfter.

Højen er midtpunktet på en rute fra ankomsten til besøgsstedet til toppen af diget og forstærker oplevelsen af det uendelige, flade landskab og den meget store himmel.

HOVEDGREB
Hovedgrebet tager udgangspunkt i at skabe muligheden for en ny oplevelse af stedet ved etableringen af et værft, som et retningsløst ophøjet punkt i et meget stort og fladt landområde, præget af meget markante retninger og linjer. Den besøgende får mulighed for at skabe sig et overblik over den meget storslåede natur og de særlige naturfænomener, der udspiller sig på begge sider af diget.

ANKOMST
Ankomsten definerer starten på en sammenhængende ople­velse af stedet.

Den er placeret i en respektfuld afstand til det nyetablerede værft og diget, og leder opmærksomheden hen imod ruten.

STIEN
Stien fører de besøgende naturligt igennem landskabet hen over værftet, hen over en nyanlagt fodgængerbro og op på diget. Den korte vandring igennem vind og vejr og naturens nærvær i form af vand, vegetation og fugleliv, forstærker indtrykket og oplevelsen af stedet og landskabet.

OVERBLIK
På værftet kommer de besøgende så højt op i landskabet, at de får et overblik over forlandet, udsigt over vaden og kan se hvor markant diget skærer en linje i landskabet. Samtidig bevæger de sig op og bliver pludselig udsat for det dramatiske klima i form af kraftig blæst.

PROJEKTORGANISATION

 • Bygherre: Nationalpark Vadehavet
 • Primær ejer: Kystdirektoratet og Digelaget ved Bredeådalen
 • Fremtidig driftsherre: Tønder Kommune
 • Partnerkreds: Realdania, Nationalpark Vadehavet, Kystdirektoratet, Tønder Kommune, og Digelaget ved Bredeådalen

LEVERANDØRER

 • Totalrådgiver/arkitekt: OOOJA architects IvS
 • Underrådgiver/arkitekt: kimthorsell architects
 • Entreprenør: Kjelkvist A/S
 • Leverandør bro og plinte: Wood-ways A/S
 • Leverandør betonfliser: Århus Cementvarefabrik A/S 

BUDGET- og TIDSRAMME

 • Den økonomiske ramme for opgaven er 2,5 mio. kr. ex. moms
 • Projektet forventes at være færdigt med udgangen af 2017.

KRYDSNING AF LANDEVEJEN
Parallelt med projektet anlægger Tønder Kommune et fodgængerfelt ved at ombygge det eksisterende lyskryds, så besøgende kan krydse landevejen sikkert. Det er ikke en del af ovennævnte projekt.

OM KAMPAGNEN
Du kan læse mere om Realdanias kampagne og de ni andre steder her: http://www.stedet-taeller.dk/fokusomraaderne/steder-i-landskabet.aspx