Regulering af prædatorer i nationalparken

Et nystartet projekt sigter mod at beskytte nogle af Vadehavets vigtigste yngleområder for fugle mod visse rovdyr. En række organisationer og myndigheder deltager i projektet, som kombineres med andre naturgenopretningsprojekter.

undefined

Formålet med prædationsprojektet er at beskytte sårbare og karakteristiske arter af vadehavsfugle mod rovdyr. Samtidig skal en koordineret indsats mod rovdyr som ræv, mink og mårhund ved de vigtigste yngleområder gennemføres med afsæt i den eksisterende viden på området.

Det drejer sig i særdeleshed om de erfaringer, som høstes i forbindelse med Naturstyrelsens og Århus Universitets undersøgelser i Tøndermarsken samt Naturstyrelsens og Danmarks Jægerforbunds Mårhundeprojekt og Danmarks Jægerforbunds Rovvildtprojekt.

Men det er også formålet med projektet at få afprøvet og testet forskellige reguleringsmetoder, herunder nye fældetyper, meldesystemer og afværgeforanstaltninger, så den samlede viden om regulering af rovvildt øges.

Ynglefugle går tilbage

Baggrunden for projekter er den kendsgerning, at ynglefuglene i Vadehavsområdet, i modsætning til de fleste af trækfuglene, er mærket af bestandsnedgange og en ugunstig bevaringsstatus. Som i mange andre tilfælde i Danmark, hvor det drejer sig om ynglende vandfugle, spiller rovdyr en betydelig rolle i forhold til en negativ udvikling for en del af disse arter.

Nationalpark Vadehavet og Danmarks Jægerforbund har derfor taget initiativ til et samarbejde om at undersøge omfanget af rovdyrs prædation på ynglende vandfugle i Vadehavet og ikke mindst at få iværksat en regulering af bestandene af problematiske arter i udvalgte, vigtige yngleområder.

Især jord- og kolonirugende fugle er sårbare over for prædation, og derfor målrettes hovedparten af indsatsen mod de rovdyr, der har størst negativ indflydelse på bestandene af disse arter. For at sikre en målbar effekt, skal projektet kombineres med andre indsatser for at pleje og genoprette naturen i de vigtigste yngleområder.

Fire pilotområder

Indledningsvist fastlægges fire pilotområder, hvor projektet afprøves. Der kan senere ske udvidelser, såfremt opgaverne kan løftes, og der er interesse for deltagelse i andre delområder inden for Nationalpark Vadehavet. De fire projektområder er Fanø, Mandø, Rømø og Tjæreborg/Allerup Enge.

Øerne gives højeste prioritet, da de generelt set rummer nogle af de allervigtigste yngleområder i Nationalpark Vadehavet, men også fordi effekten af reguleringsarbejdet forventes at være størst på øer med begrænset tilgang af landpattedyr. Inden for hvert projektområde defineres et eller flere indsatsområder.

En lang række foreninger og myndigheder deltager i prædationsprojektet. Med i kredsen er ud over Danmarks Jægerforbund også Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening, Vadehavskommunerne og Naturstyrelsen. Foreløbig er rammerne for projektet lagt fast for perioden 2014 til 2017.

Nationalparkplanen

Målsætning 1:

"De væsentligste naturtyper som lavvandede havområder, tidevandsrender, vadeflader, højsander, åmundinger, marsk- og strandenge, forstrande og klitter skal bevares og deres kvalitet og mangfoldighed skal styrkes. De skal beskyttes mod næringsstofbelastning, invasive arter, forstyrrelse af fauna m.v. og bevares som bæredygtige og dynamiske økosystemer med naturlig dynamik ved så vidt muligt at undlade indgreb i den naturlige tidevandsdynamik".

Kontakt

John Frikke

Title: Naturkonsulent
Havnebyvej 154, 6792 Rømø

 

Relaterede projekter