Sønderho Strandsø giver mere liv i klitterne

Nationalparken støtter op om et projekt, som både skal forbedre naturværdierne og sikre en bedre formidling over for publikum ved Sønderho Strandsø

I efteråret 2014 blev Sønderho Strandsø anlagt i området mellem havklitterne i den sydlige del af Fanø. Søen er blandt andet etableret for at give ynglefugle bedre forhold i klitområdet.

Men projektet skal også sikre, at Sønderho Strandsøs andre særlige naturværdier i form af planter, insekter og fugle bliver bevaret for fremtiden ved hjælp af naturpleje. Samtidig bliver der gjort en indsats for, at publikumsoplevelsen både bliver bedre og mere skånsom for naturen.

For at sikre fred og ro til ynglefuglene bliver der anlagt rævesikre øer, og den menneskelige færdsel bliver ledt uden om søen. Den øvrige naturpleje kommer til at foregå i form af slåning og græsning med køer eller får. Det skal holde området lysåbent til gavn for en lang række arter af planter og insekter.

Projektet er blevet til i et bredt samarbejde mellem lokale interesseorganisationer, Fanø Kommune og Nationalpark Vadehavet. Det skal bidrage til udviklingen af turismen på Fanø på en bæredygtig måde.

Nationalpark Vadehavet har støttet projektet med 200.000 kroner ud af samlet budget på cirka 1,7 mio. kroner. Projektet er i øvrigt finansieret af Fanø Kommune, Lokale Grønne Partnerskaber, Friluftsrådet og EU’s landdistriktsprogram. Anlægsarbejdet begyndte i begyndelsen af oktober 2014, og efter planen skal Sønderho Strandsø indvies i foråret 2015.

Strandsøens historie

Området, hvor Sønderho Strandsø er anlagt, var oprindeligt en del af den perlerække af søer og vådområder, som stadig findes i lavningerne mellem havklitterne på Fanø. Men lige her blev området udgravet til et dambrug med opdræt af havørreder i 1957.

Dambruget lukkede ned efter få år, og dammene groede efterhånden til i buske og tagrør. Nu er vådområdet genskabt ved en oprensning og ved at lukke en drængrøft, som ledte vandet ud gennem klitten mod vest.

Som noget helt særligt er her lommer af opskyllede muslingeskaller i sandet, hvor orkideer og andre sjældne og kalkkrævende planter kan vokse. Her benyttes høslæt med le som en nænsom metode til at bevare den smukke blomstereng med lavvoksende planter. 

Mulighed for at se fugle

I forbindelse med projektet bliver der opført et skjul ved søen. Det vil give besøgende mulighed for at opleve fuglene på tæt hold uden at forstyrre dem. En udstilling skal fortælle om dammenes og om det særlige fugleliv, der kan opleves året rundt. Med lidt held kan man se rørdrum, rørhøg og skægmejse, som yngler i rørskovene omkring søen.

En række meget sjældne og truede fuglearter forventes at etablere sig i området, hvor også strandtudsen forventes at få bedre forhold.

Nationalparkplanen

Målsætning 1:

"De væsentligste naturtyper som lavvandede havområder, tidevandsrender, vadeflader, højsander, åmundinger, marsk- og strandenge, forstrande og klitter skal bevares og deres kvalitet og mangfoldighed skal styrkes. De skal beskyttes mod næringsstofbelastning, invasive arter, forstyrrelse af fauna m.v. og bevares som bæredygtige og dynamiske økosystemer med naturlig dynamik ved så vidt muligt at undlade indgreb i den naturlige tidevandsdynamik".

Kontakt

John Frikke

Title: Naturkonsulent
Havnebyvej 154, 6792 Rømø

Sønderho Strandsø

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.

 

Relaterede projekter