Vadehavets Vagerlaug

Vadehavets Vagerlaug vedligeholder afmærkninger af rekreative og historiske sejlruter i Nationalpark Vadehavet.

Vadehavets Vagerlaug har til formål at afmærke udvalgte sejlrender i Nationalparken, et arbejde de har udført, siden Farvandsvæsnet/Søfartsstyrelsen i 2012 besluttede at stoppe afmærkning i området. Fra 2012 til 2022 har Nationalpark Vadehavet haft afmærkningsaftalen med Søfartsstyrelsen. Denne aftale overgik i 2023 til de fire vadehavskommuner.

Som en del af Vagerlaugets indsats afmærker sejlklubberne hvert forår udvalgte naturlige sejlrender med koste. Kostene sættes i kanten af renden, der i det dynamiske landskab ændrer sig hvert år. En anden del af indsatsen er at vedligeholde den tunge, permanente afmærkning i Knude Dyb og Hjerting Løb.

Udvikling af sømærker

Samtidig med afmærkningen bliver der løbende gennemført forsøg i Knude Dyb og Hjerting Løb med nye, lettere plasticvagere. I denne forbindelse undersøges det, hvilke nye sømærker og andre tiltag der kan fremme sikkerheden for lystsejlerne.

Der er gennemført følgende:

  • Afmærkning i Knudedyb er efterset og vedligeholdt i 2023. Sejlklubberne har meldt, at alle "prikker" er sat i 2023.
  • Afmærkningen i Knudedyb er ved at blive efterset, der mangler 1 bøje N55*18,830 Ø8*22,230. Sejlklubberne har meddelt, at alle "prikker" er sat.
  • Afmærkningssæson er ændret til sæsonafmærkning fra 1. maj til 1. november.
  • Afmærkning i Knudedyb er efterset og vedligeholdt i april 2022. Sejlklubberne har meldt, at alle "prikker" er sat i 2022.
  • Den tunge afmærkning i Knudedyb er efterset og vedligeholdt i foråret 2021. Sejlklubberne har meldt, at alle "prikker" er sat i 2021.
  • Den tunge afmærkning i Knude Dyb er efterset og vedligeholdt i 2020. Sejlklubberne har meldt, at alle "prikker" er sat i 2020.
  • Den tunge afmærkning i Knude Dyb blev efterset og vedligeholdt i 2019. Afmærkningen blev fra 2019 ændret til sæsonafmærkning fra 1. maj til 15. november.
  • Forsøg ned nye og lettere permanente vagere blev afprøvet i Knude Dyb og Hjerting Løb.
  • Sejlruter bliver afmærket ved opsætning og nedtagning af knap 200 koste i sæsonen, 1. maj til 15. november.
  • Spildevandsudløb ved Hjerting er af sikkerhedshensyn afmærket.

Nationalpark Vadehavet, de fire Vadehavskommuner, Kystredningstjenesten, Vadehavets Bådeklubber er repræsenteret i Vagerlauget med Søfartsstyrelsen som rådgiver.

Hvert år sættes der koste og materiellet efterses og bliver vedligeholdt.

Historien

Vadehavets Vagerlaug blev etableret i 2012, efter at Farvandsvæsnet i 2009 meddelte, at de ville ophøre med afmærkning af sejlruterne i Vadehavet med udgangen af 2010. Et arbejde de har gennemført, siden Staten i 1847 erhvervede retten til afmærkning af Vadehavet fra Sønderho.

Det gav heftig debat i sejlerkredse. Vadehavets Bådklubber, der er en samarbejdsorganisation mellem de 11 sejlklubber fra Varde til Højer, indkaldte til møde i februar 2010, hvor der deltog repræsentanter for alle sejlklubber i Vadehavet, Naturstyrelsen (dengang Skov- og Naturstyrelsen), Kystredningsstationerne, repræsentanter for de fire Vadehavskommuner og Kommunernes Vadehavssekretariat. Nationalparken var på dette tidspunkt i endnu ikke indviet, men blev kort efter, den 16. oktober 2010, indviet.

Den efterfølgende dialog med Farvandsvæsnet ændrede ikke på Farvandsvæsnets beslutning.

I mellemtiden var Nationalparken oprettet og i nationalparkbekendtgørelsen var Nationalparken forpligtiget til at sikre adgang til nationalparken. En nedlæggelse af sejlruterne ville afskære adgangen til ca. 80% af nationalparken. Formanden for nationalparken foreslog, at Farvandsvæsnet udskød deres beslutning til bestyrelsen for nationalparken var nedsat. På et møde på Esbjerg Rådhus, hvor formanden for Folketingets forsvarsudvalg var mødeleder (Farvandsvæsnet var under Forsvarsministeriet) blev det aftalt, at etablere et vagerlaug som skulle gennemføre afmærkningen. Nationalparken besluttede at etablere vagerlauget og fungerer i dag som sekretariat.

Vagerlauget blev endeligt nedsat den 9. marts 2012 og består af Nationalpark Vadehavet, de 4 Vadehavskommuner, Vadehavets Bådklubber og Kystredningstjenesten. Naturstyrelsen støtter arbejdet økonomisk.

Vadehavets Bådklubber påtog sig den praktiske opgave, med at sætte koste, mens den 'tunge' afmærkning med jernvagere i Knudedyb blev påtaget af Nationalparken.

Vadehavets Vagerlaug fik vederlagsfrit overdraget brugsretten af de 8 stålvagere i Knudedyb, som Farvandsvæsnet havde udskiftet til nye ved udgangen af 2011.

Tekst: Svend Tougaard, Vadehavets Bådklubber

Nationalparkplanen

Målsætning 5:

"Mulighederne for friluftsliv, naturoplevelser og kulturhistoriske oplevelser skal styrkes".

Kontakt

Alette Houman Dyhrfjeld

Title: Frivilligkoordinator og sekretær
Havnebyvej 154, 6792 Rømø

 

Relaterede projekter