Tilskud til lokale projekter og netværksarrangementer

Nationalpark Vadehavet giver op til 10.000 kr. i støtte til lokale projekter og arrangementer jf. målsætning 10a i nationalparkplanen

Ansøgningsrunden for 2024 åbner 15. januar

Ansøgningerne kan indsendes i perioden 15. januar til 15. marts. Der uddeles op til 75.000 kr. i alt, dog maksimalt 10.000 kr. til det enkelte projekt.

Hvem kan søge?

Alle, der har et projekt eller et arrangement, som lever op til de kriterier, der er nævnt i vejledningen.

Hvad kan der søges støtte til?

Du kan søge om støtte til et af fire formål:

Lokalt netværksarrangementDu kan søge støtte til at afholde et lokalt netværksarrangement, som skal være med til at udvikle nationalparken eller udbrede viden om nationalparken. Emnet for arrangementet skal derfor have fokus på nationalparken og nationalparkplanen. Fx fik Rømø Menighedsråd i 2022 tilskud til et Jens Rosendal Kor-projekt. Formålet var at skabe synlighed om Jens Rosendals sange og tekster om Vadehavet i året hvor han fyldte 90 år. 

Udvikling af ny eventDu kan søge støtte til at udvikle en ny event. Eventen skal have foregå i eller med direkte tilknytning til nationalparken og emnet skal have fokus på nationalparken og nationalparkplanen. Fx fik Tønnisgård i 2022 tilskud til at udvikle et årligt hunde-træf. Formålet med eventen er at skabe forståelse for, hvorfor det er vigtigt at føre hunden i snor, og derved være med til at passe på ynglende fugle og naturens øvrige dyreunger. Der anvises tillige andre gode og spændende ruter til en god hunde-tur.

Forbedring af mulighederne for friluftslivDu kan søge støtte til anlæg af faciliteter til gavn for friluftslivet. Som udgangspunkt skal faciliteterne anlægges i nationalparken. Der kan dog søges om støtte til faciliteter i tilknytning til det eksisterende stinet uden for nationalparken i de egne, hvor nationalparkgrænsen fx følger digekronen. Fx fik Støtteforeningen til Skovlegepladsen på Rømø i 2021 tilskud til anlæg af nye, naturlige træ-instrumenter, som et supplement til de øvrige legeredskaber på Naturlegepladsen.

Forbedring af naturen i nationalparkenDu kan søge om støtte til mindre naturgenopretningsprojekter. Projektarealet skal ligge i nationalparken. Fx fik Fugleværnsfonden i 2020 støtte til anlæg af foderplads til mink og termisk udstyr, til hjælp for prædationsjægerne, for at værne om ynglefuglene på Fugleværnfondens arealer ved Stormengene på Rømø.

Hvis du er i tvivl om dit projekt eller dit arrangement kan få støtte, er du velkommen til at ringe til økonomikonsulent Marianne Thorlund Tølbøll på 91 33 47 15 eller sende en mail på Obfuscated Email

Hundetræf Rømø

 Foto: Caroline V Villumsen

Sådan søger du:

Du søger via ansøgningsskemaet nedenfor og sender ansøgning og budgetark til Obfuscated Email

Læs vejledningen inden du søger: link til vejledning 

Du skal bruge ansøgningsskemaet og budgetarket (vær opmærksom på, at budgetarket downloades).

Link til ansøgningsskema 

Link til budgetark

Se også under Statens Tilskudspuljer

Har du brug for hjælp til ansøgningen?

Hvis du har spørgsmål til ansøgningsskema eller budgetskema er du velkommen til at ringe til økonomikonsulent Marianne Thorlund Tølbøl på +45 91 33 47 15 eller sende en mail på Obfuscated Email

Hvornår får du svar?

Når ansøgningsfristen udløber, starter sagsbehandlingen af de modtagne ansøgninger. Hvis vi har spørgsmål til din ansøgning, ringer eller mailer sekretariatet til dig. Sekretariatet forventer at kunne give tilsagn/afslag inden for en måned efter ansøgningsfristens udløb.

Ansøgninger, der har modtaget støtte i 2023:

Der blev i 2023 modtaget 11 ansøgninger. Følgende 9 ansøgere fik tilsagn om støtte:

 • Masker i Marsken – Indsats vedrørende de frivillige: 8.000,00

 • Ballum Enge Forskønnelsesforening - Nye tandhjul til de gamle bevandingsmøller i Ballum Enge: 10.000,00

 • Øster Vedsted Fællesråd – Stiprojektet Landskabsgang 2.0: 7.500,00

 • Ballum Enges Grande – Bevaring af den historiske fangfold i Ballum enge: 10.000,00

 • Darum Lokalråd - Aftensang på diget: 5.000,00

 • Fugleværnsfonden - Redekasser til mejser og vendehalse på Stormengene; 10.000,00

 • Kærbølling Grande - Formidling om ulykke ved opførelse af Rejsby Dige: 10.000,00

 • Fanø MTB - Vedlilgehold og udbyggelse af mountainbike spor i Fanø klitplantage: 8.000,00

 • Ho’s Venner -  Udvikling af aktiviteter som understøtter samvær og mødesteder på tværs af lokale og besøgende (turister): 6.500,00

Det har tidligere været muligt søge til større projekter. Denne tilskudspulje er bortfaldet. Du kan læse mere om hvilke projekter vi har givet tilskud til via dette link.

 

Kromose GrundejerforeningFoto: Kromose Grundejerforening

Ansøgninger, der tidligere har modtaget støtte

Ansøgninger, der har modtaget støtte i 2022: 

 • Lokalhistorisk arkiv for Vester Vedsted Sogn - På sporet af historien er et lærebogsystem: 10.000,00
 • Grundejerforeningen Kromose Syd - Bænke til vandresti ved Kromose: 10.000,00
 • Rømø Sogns Menighedsråd - Korprojekt Jens Rosendal: 10.000,00
 • Udviklingsrådet for Varde by - Varde Å Dag 2022: 10.000,00
 • Naturcenter Tønnisgård - Årligt hundetræf på Rømø: 4.500,00
 • Rindby Forsamlingshus - Cykelbanko: 10.000,00

Ansøgninger, der har modtaget støtte i 2021: 

 • Havneby og Kirkeby Digelag, - Sti på Havneby og Kirkeby dige: 10.000
 • Foreningen Martha af Sønderho - Sejlads i Vadehavet: 2000
 • Tid i Naturen (Ribe) - Temadag om Vadehavslaksen: 10.000
 • Ribe Netværket, lokale fra landforeningen Praktisk Økologi - Vilde haver, bier og blomster: 3000
 • Støtteforeningen for Rømø Skovlegeplads - Træ er lyd: 5000
 • Nordby Handelsstandsforening - Fanø og vores Vadehav året rundt: 5000
 • MYRTHUE - Natur, kultur og læring (Esbjerg) - Inden vi lægger fra land: 10.000
 • Ribe Roklub - Ribe Vesterå - mulighedernes å: 7000
 • Ribe Træskibslaug - Toiletsystem til KAREN af Mandø: 10.000
 • Fugleværnsfonden - Kratluskersti ved Stormengene på Rømø: 10.000
 • Frivilligforeningen Træfpunkt Sædding - PartnerNetværk Nord: 3000

Ansøgninger, der har modtaget støtte i 2020:

 • FDF Mellerup Centeret har modtaget tilsagn om kr. 10.000 til etablering af en sø, hvor der tidligere har været vandhuller. Projektet vil forbedre biodiversiteten lokalt, og Mellerupcentrets besøgendes naturoplevelser, der desuden kan kobles til oplevelser i Nationalparken.
 • Myrthue har modtaget tilsagn om kr. 10.000 til svømmeveste til gennemførelse af den vadehavs-specifikke fiskeritradition faghusfiskeri.
 • Støtteforeningen for specialcenter RABU har modtaget tilsagn om kr. 10.000 til udvikling af anvendeligt kommunikations- og sansemateriale til forberedelse og efterbearbejdning af oplevelserne for børn og unge med svære multiple funktionsnedsættelser.
 • Fanø360 har modtaget tilsagn om kr. 9.500 til videndeling mellem partnere på Fanø om NPV mad-natur-kultur. Projektet går ud på at skabe et netværk, der samler og styrker de ca. 40 nuværende (samt kommende) Fanø Partnere Nationalpark Vadehavet.
 • Fugleværnsfonden har modtaget tilsagn om kr. 6.800 til anlæg af kunstig rævegrav samt foderlads til mink, til hjælp for prædationsjægerne, for at værne om ynglefuglene på Fugleværnfondens arealer ved Stormengene på Rømø.

Ansøgninger, der har modtaget støtte i 2019:

 • Naturcenter Tønnisgaard har fået tilsagn om 9.964 kr. til netværksarrangementet Havfald i Vadehavet
 • Tinglev Rideklub har fået tilsagn om 10.000 kr. til oplysning om bæredygtig færdsel til hest i forbindelse med eventen Rømø Beach Jump
 • DATS – Dansk Amatør Teater & Scenekunst har fået tilsagn om 10.000 kr. til eventen Offentligt arrangement i forbindelse med Seniorteatercamp, arrangementet forventes afholdt ved Højer Sluse
 • En privat lodsejer ved Astrup har fået tilsagn om 10.000 kr. til friluftlivsprojektet nye bord/bænksæt, der opsættes på et areal ved Vestkystruten
 • Stiudvalget Ballum Landsbyforening har fået tilsagn om 10.000 kr. til friluftlivsprojektet Klar til vadehavsvandring
 • Grundejerforeningen Kromose Syd har fået tilsagn om 9.000 kr. til friluftlivsprojektet ny trappe, der forbinder Chresten Kommesvej med stranden
 • Sneum-Tjæreborg Lokalråd har fået tilsagn om 10.000 kr. til friluftlivsprojektet Sneum Sluse projektet, hvor lokalrådet sammen med Darum Lokalråd vil anlægge friluftsfaciliteter ved Sneum Sluse, bl.a. en havkajakrampe
 • Darum Lokalråd har fået 10.000 kr. til friluftlivsprojektet Cykelrute – Darum Marskgårde, der forbinder Darum med Vestkystruten
 • Havneby & Kirkeby Digelag har fået tilsagn om 10.000 kr. til friluftlivsprojektet Sti på Kirkeby Dige, udvidelse og forstærkning
 • Fugleværnsfonden har fået tilsagn om 10.000 kr. til naturprojektet Rydning af Rosa rugosa ved Stormengene

Ansøgninger, der har modtaget støtte i 2018:

 • Naturcenter Tønnisgård har fået 10.000 kr. til bord/bænksæt i grillhytte
 • Foreningen Mandøhuset har fået 3.500 kr. til reception ved et arrangement, der markerer 75-årsdagen for nedskydning af et Halifax-fly
 • Sønderho Havn Støtteforening har fået 2.000 kr. til afholdelse af informationsmøder
 • Farup Landsbyfælled har fået 10.000 kr. til materialer til en shelter
 • Natur & Kultur i Ho har fået 9.611 kr. til materialer til en shelter
 • Vadehavets Bådklubber har fået 2.000 kr. til netværksmøder, der skal revitalisere netværket
 • Foreningen Skøgum har fået 2.000 til forplejning og annoncering af søsætningen af turbåden Martha
 • FanøPlus har fået 4.000 kr. til at afprøve en Pop-Up Højskole
 • Sneum-Tjæreborg Lokalråd har fået 10.000 kr. til en shelter
 • Foreningen Fanø Østersfestival har fået tilsagn om 10.000 kr. til annoncering af arrangementet.
 • En privat lodsejer på Mandø har fået tilsagn om 10.000 kr. til naturprojektet Hegning af forland, Mandø.
 • Støtteforeningen for Specialcenter Rabu har fået tilsagn om 10.000 kr. til at udvikle Ture til Nationalpark Vadehavet for børn og unge med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.
 • En privat lodsejer i Højer har fået tilsagn om 10.000 kr. til bygning af en shelter.
 • Blåvandshuk udviklingsråd har fået tilsagn om 6.750 kr. til at arrangere Ture for børnehavebørn til Skallingen.
 • Hjerting Kanelaug har fået tilsagn om 10.000 kr. til friluftsprojektet Bynært Vadehav, hvor der etableres en grejbank

Ansøgninger, der har modtaget støtte i 2017 

 • Bådklubben Vidå har fået tilsagn om 10.475 kr. til friluftsprojektet Bord/bænksæt ved bådklubben
 • Lokalforeningen Janderup har fået tilsagn om 10.000 kr. til friluftsprojektet Udsigtstårn Janderup
 • Billum Sogns Klægflækning har fået tilsagn om 6.385,50 kr. til friluftsprojektet Bord/bænksæt på rastepladsen ved Ho Bugt Vej
 • Rejsby Lodsejerforening har fået tilsagn om 10.000 kr. til friluftsprojektet Vadehavsstier ved Rejsby
 • Foreningen Spicy Denmark – oplevelser i Nationalpark Vadehavet har fået delvist tilsagn om 10.000 kr. til eventen Smag på naturen ved vadehav 
 • Ludwig-Andresen-Schule har fået tilsagn om 7.500 kr. til Vi løfter i flok, et lokalt netværksarrangement
 • Hjerting Kanelaug har fået tilsagn om 10.000 kr. til Hjerting Classic Event
 • Støtteforeningen for Skt. Nikolaj Skole har fået tilsagn om 5.800 kr. til Temadag til Skallingen, et lokalt netværksarrangement
 • Natur & Kultur i Ho har fået tilsagn om 6.400 kr. til Bord/bænksæt i forbindelse med et friluftsprojekt
 • Naturcenter Tønnisgård har fået tilsagn om 10.000 kr. til Indsamling af plastik, et lokalt netværksarrangement
 • Darum Lokalråd har fået tilsagn om 10.000 kr. til eventen Darum Vadehavsdag
 • UC Syd, fysioterapeutuddannelsen har fået tilsagn om 10.000 kr. til Recept på naturen, et lokalt netværksarrangement
 • Fanø Østersfestival har fået tilsagn om et tilskud på 10.000 kr. til eventen Fanø Østersfestival

 Ansøgninger, der har modtaget støtte i 2016

 • Fugleværnsfonden har fået tilsagn om 10.000 kr. til naturprojektet Fangfold til Stormengene
 • Det Maritime Ribe har fået tilsagn om 10.000 kr. til eventen Smakketræf i Ribe
 • Rømø Kunst og Kulturforening har fået tilsagn om 10.000 kr. til eventen Kulturdage
 • Natur & Kultur i Ho har fået tilsagn om 10.000 kr. til eventen Fødevareevent i forbindelse med Åben Landsby
 • Ballum Enges Forskønnelsesforening har fået tilsagn om 10.000 kr. til friluftsprojektet Bord/bænksæt ved møllerne i Ballum Enge
 • Jejsing Borgerforening har fået tilsagn om  6.450 kr. til netværksarrangementet Nationalpark Vadehavet – mulighedernes land
 • Sønderho Gl. Fuglekøje har fået tilsagn om 8.250 kr. til eventen Festligholdelse af Sønderho Gamle Fuglekøjes 150 års jubilæum
 • Ribe Træskibslaug har fået tilsagn om 8.500 kr. til IT mv. i Toldboden
 • Foreningen Spicy Denmark – oplevelser i Nationalpark Vadehavet har fået tilsagn om 10.000 kr. til eventen Vadehavspausen I
 • Klægager har fået tilsagn om 10.000 kr. til eventen Virke ved Vadehavet
 • Mandø Fællesråd har fået tilsagn om 8.500 kr. til friluftsprojektet Vandrestier på Mandø
 • Foreningen Sejerslevgaards Venner har fået tilsagn om 9.037 kr. til netværksarrangementet Bygningsseminar om vestslesvigsk byggeskik