Illustration, der viser størrelsesforhold mellem testmøller og andre høje bygninger i området

SÅDAN ER DEN VIDERE PROCES I SAGEN OM TESTCENTRE FOR HAVVINDMØLLER

Tæt på 300 mennesker var samlet i Skærbækcentret, da Nationalpark Vadehavet 15. marts holdt borgermøde om den mulige placering af et tredje nationalt testcenter for store vindmøller i vadehavsområdet.

Som bekendt er man for tiden i gang med en såkaldt målrettet screening af i alt seks områder, hvoraf de tre ligger i/ved Nationalpark Vadehavet. Plan- og Landdistriktsstyrelsen er ansvarlig for den målrettede screening, som foretages i samarbejde med:

  • Vindbranchen og DTU
  • Relevante ministerier og styrelser (Miljøstyrelsen, Slots og Kulturstyrelsen, Kystdirektoratet, Forsvarsministeriet, Stifterne, Energinet m.fl.
  • De stedlige kommuner (Tønder, Esbjerg, Jammerbugt, Brønderslev)

På borgermødet i Skærbæk redegjorde direktøren for Plan- og Landdistriktsstyrelsen, Sigmund Lubanski, for den videre proces. Tidsplanen ser således ud:

Medio 2023: Plan- og Landdistriktsstyrelsen færdiggør den målrettede screening.

Medio 2023: Folketinget træffer beslutning om - og i givet fald hvor -. der skal igangsættes videre undersøgelser af mulighederne for at placere et tredje testcenter.

Ultimo 2023: Hvis partierne bag aftalen om at screeningsprocessen beslutter at gå videre, igangsættes en miljø- og habitatkonsekvensvurdering af området med offentlig høring. (Aftalepartierne er: Socialdemokratiet, Venstre, Moderaterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance).

Primo 2025: Resultatet af en evt. miljø- og habitatkonsekvensvurdering foreligger. Offentlig høring.

Medio 2025: Politisk beslutning, om der skal etableres et tredje testcenter.

Primo 2026: Hvis aftalepartierne beslutter at gå videre, skal der fremsættes et lovforslag om et tredje testcenter.

Medio 2026: Hvis loven vedtages, kan anlægsarbejdet m.v. igangsættes.

Du kan holde dig orienteret om sagen via en særlig mappe på vores Skyfish-database.

I Skyfish-mappen finder du de officielle dokumenter, avisartikler, notater, illustrationer og andet materiale.

Du kan også finde info og nyheder ved at følge Facebookgruppen Gigantvindmøller ved UNESCO Vadehavet? https://www.facebook.com/groups/982320296059620

 

Med venlig hilsen

Nationalpark Vadehavets bestyrelse og råd