Om Nationalpark Vadehavet

Her fortæller vi en stor historie helt kort. Du kan læse om det, vi vil med Nationalpark Vadehavet. Du kan udforske vores drøm og vision, formål, værdier og indsatser. Du kan se forskellen mellem Nationalpark Vadehavet som område og de personer, der virker som sekretariat, bestyrelse, råd mv. Vi beskriver vores strategier, og du får vores kernefortælling. Den beretter om os og områdets særlighed. Vi håber, du kan lide det.

Vadehavskunstner finder inspiration i nationalparkens natur. Foto: Red Star

Vision

Nationalpark Vadehavet er Danmarks internationale nationalpark, og det danner grundlag for vores vision:

Nationalpark Vadehavet er internationalt kendt som et enestående marsk-, gest- og tidevandsområde med

værdier i verdensklasse. Nationalparken benyttes, beskyttes og udvikles i et bæredygtigt samspil mellem natur og mennesker.

 

Mission

Missionen beskriver det som Nationalpark Vadehavets sekretariat, bestyrelse, råd, frivillige, partnere og mange flere gør for at nå vores mål:

 • Vi arbejder for at bevare, styrke og udvikle naturen, landskabet, de geologiske værdier og områdets kulturhistorie.
 • Vi dyrker natur- og kulturværdierne i Vadehavsområdet.
 • Vi styrker mulighederne for at opleve områdets værdier.
 • Vi støtter op om forskning, undervisning og formidling.
 • Vi virker til gavn for lokalsamfundet og det lokale erhvervsliv.
 • Vi arbejder på at udvikle samarbejdet med Nederlandene og Tyskland om Vadehavet og Verdensarven.

 

Værdier

Nationalpark Vadehavets og Verdensarv Vadehavets værdier handler om måden vi arbejder på, og det, vi er:

Dedikeret - Uerstatteligt - Inspirerende

Lov, bekendtgørelse og målsætninger

Nationalpark Vadehavet er en statslig fond uden myndighed, som modtager et årligt tilskud fra Finansloven til fondens arbejde. Fondens arbejde skal leve op til og realisere Lov om nationalparker og Bekendtgørelse om Nationalpark Vadehavet.

Frivillighed og demokrati

Lovens §1 og bekendtgørelsens §3 udfolder 12 målsætninger for vores arbejde, som skal ske under hensyntagen til lokalebefolkningens sikkerhed, og baseres på frivillighed:

 1. De væsentligste naturtyper som lavvandede havområder, tidevandsrender, vadeflader, højsander, åmundinger, marsk- og strandenge, forstrande og klitter skal bevares, og deres kvalitet og mangfoldighed skal styrkes. De skal beskyttes mod næringsstofbelastning, invasive arter, forstyrrelse af fauna mv. og bevares som bæredygtige og dynamiske økosystemer med naturlig dynamik ved så vidt muligt at undlade indgreb i den naturlige tidevandsdynamik.
 1. Kulturskabte naturarealer som ferske enge og klæggrave skal bevares, og deres kvalitet og mangfoldighed skal styrkes, og der bør bevares og fremmes en landbrugsdrift, som sikrer kulturlandskabet og områdets karakterarter.
 1. Nationalparkens karaktergivende landskabselementer og markante geologiske formationer skal bevares og synliggøres, og den dynamiske landskabsdannelse af klit- og marskområder skal fremmes.
 1. Kulturmiljøer og kulturhistoriske helheder og enkeltelementer, der fortæller om Vadehavet, skal bevares, synliggøres og gøres tilgængelige, herunder kystsikringsanlæg, afvandings- og bevandingssystemer, landbrug og bebyggelse på værft, marsk og gest, jagt, fiskeri og søfart, grænselandets historie og rekreation.
 1. Mulighederne for friluftsliv, naturoplevelser og kulturhistoriske oplevelser skal styrkes. Udviklingen af friluftsliv og turisme skal ske på et bæredygtigt grundlag og i samarbejde med lokalbefolkningen, turisterhvervet og områdes formidlingsinstitutioner.
 1. Særligt sårbare naturområder skal beskyttes mod slitage og forstyrrelse gennem formidling og planlægning af zoner, stiforløb mv.
 1. Naturvejledning og formidling af nationalparkens landskab, natur- og kulturhistoriske værdier og friluftsmæssige muligheder skal styrkes og udvikles i samarbejde med lokale aktører gennem udbygning og koordinering af aktiviteter, etablering af servicefunktioner og faciliteter.
 1. Forskning skal understøttes og undervisning styrkes gennem etablering af faciliteter og undervisningstilbud, herunder tilbud, der fremmer natur-, kultur- og miljøbevidstheden hos børn og unge.

 2. Udviklingen af nationalparken skal ske i samspil med omgivelserne.

 3. Nationalparken skal udvikles i samarbejde med Det Trilaterale Vadehavssamarbejde.

 4. Nationalparkens udvikling skal følges og evalueres.

Bestyrelse

Nationalparkfond Vadehavet ledes af en bestyrelse, hvor formanden udpeges af Miljøministeren for en 4-årig periode med mulighed for ét genvalg. Bestyrelsens øvrige 14 medlemmer indstilles af medlemmernes respektive organisationer til Miljøministeren med en mandlig og en kvindelig kandidat for hver bestyrelsespost, hvor Miljøministeren udpeger hver kandidat, som har mulighed for én genindstilling og ét genvalg. Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand.

Oversigt over medlemmerne af Nationalpark Vadehavets bestyrelse

Råd

Jf. Lov om nationalparker har Nationalpark Vadehavet et nationalparkråd, som rådgiver bestyrelsen om de emner bestyrelsen ønsker belyst og sikrer et lokalt ophæng. Udpegningen af rådets medlemmer følger bestyrelsens perioder, dog kan rådsmedlemmerne genudpeges mere end én gang. Rådets kandidater og valg af formand og næstformand godkendes af bestyrelsen. Rådet har 31 medlemmer, hvoraf 13 medlemmer repræsenterer lokalsamfundene.

Oversigt over medlemmer i Nationalpark Vadehavets råd

Sekretariat

Bestyrelsen har etableret et sekretariat, der varetager fondens drift og servicerer bestyrelse og råd med flere.

Oversigt på medarbejderne i Nationalpark Vadehavets sekretariat