Tøndermarsken - kulturlandskab med store naturværdier

Tøndermarsken beskrives ofte som Danmarks største græsmark. Siden 1500-tallet har man bygget diger og dermed indvundet land, men selv om der altså er tale om et kulturlandskab, byder marsken også på en rig natur. Ikke mindst en enestående fugleliv, hvor fænomenet sort sol er ikonisk.

Tøndermarsken er et kæmpestort engområde i den sydligste ende af Nationalpark Vadehavet. Her ses området omkring Højer pumpestation ved Vidåen. Foto: Ulrik Pedersen

Landskabstypen marsk er skabt gennem årtusinder af havets aflejringer af finkornet ler oven på istidens smeltevandssand. Den findes i hele vadehavsområdet. Tøndermarsken er Danmarks største marskområde – et helt særligt landskab, som formes af menneskers liv med og mod vandet.

Da de første mennesker slog sig ned i Tøndermarsken i 1100-tallet, lå området ubeskyttet mod havet. Men efter flere stormfloder begyndte man at bygge diger. Det første blev opført i 1556, og det seneste, som inddiger Margrethekogen, stod færdigt i 1982. Kog er betegnelsen på et inddiget område. Tøndermarsken bærer derfor præg af marskbefolkningens nødvendige kontrol af landskabet i form af diger, sluser, kanaler, grøfter og pumpestationer. Der er tale om et levende kulturlandskab – men med et højt naturindhold, da formgivningen af landskabet sammen med driften med afgræsning af kreaturer og får skaber gode yngle- og levemuligheder for fugle og fisk.

De to Frederikskoge og Rudbøl Kog blev fredet ved særlov 1988, mens størstedelen af den nyeste kog, Margrethekog, er naturfredet og udlagt som vildtreservat. Margrethekog indgår desuden i UNESCOs Verdensarv Vadehavet.

Afgræsning med især får og kreaturer er med til at gøre Tøndermarsken til et attraktivt levested for en lang række fuglearter. Foto: Ulrik Pedersen

Marskstien

Marskstien er en 54 km lang vandrerute gennem Tøndermarskens flade landskab med udsyn, så langt øjet rækker. På stien kan man opleve alt fra diger, pumpestationer og sluser til marsklandskab, kanaler og søer med enestående natur og fugleliv. Hovedparten af stiforløbet befinder sig inde i nationalparken, og på en større strækning går man på grænsen til UNESCO verdensarvsområdet.

På kanten af marsken går ruten gennem en række særegne byer. Tønder, Møgeltønder og Højer, der alle er placeret på gesten, en lidt højere beliggende landskabstype end marsk. Rudbøl og Nørremølle er de eneste byer bygget på diger i Danmark.

Den europæiske vandreorganisation, European Ramblers Association, har certificeret Marskstien som kvalitetsvandrerute: Leading Quality Trail – Best of Europe.

Otte stisløjfer ligger i forbindelse med Marskstien. De er alle rundture, hvor man starter og slutter samme sted. Alle stisløjferne går igennem en af de tre byer Tønder, Højer og Rudbøl.

Marskstien har sin egen hjemmeside, hvor du kan finde  rutebeskriveler, digitalt kort m.m.

Den 54 km lange Marskstien har opnået den certificering som en kvalitetsvandrerute, Leading Quality Trail – Best of Europe. Fra Marskstien får man oplevet stort set alle aspekter af Tøndermarsken, inklusive byerne Højer, Tønder, Møgeltønder og Rudbøl. Foto: Ulrik Pedersen

Vidåslusen

Efter flere stormfloder i slutningen af 1970'erne besluttede man at bygge et helt nyt og fremskudt dige som afløsning for Højer Dige fra 1861. Det nye dige blev anlagt to km ude i Vadehavet og stod færdigt 1981. Vidåslusen sikrer at vandet fra Vidåen ved lavvande kan strømme gennem diget og ud i Vadehavet. Den hindrer samtidig at vand fra Vadehavet ved højvande løber den anden vej ind i Vidåen.

Slusen er bygget i beton og består af tre parallelle kamre på i alt 20 meters bredde, hver med to selvlukkende træporte ud mod havet og et stormskodde ind mod land. Den maksimale vandgennemstrømning er cirka 200.000 liter i sekundet.

Der er fin formidling af området ved slusen og på toppen af slusetårnet, hvorfra der også er en fremragende udsigt. Det er et godt sted at opleve og forstå Vadehavet, og her er masser af fugleliv. Ofte kan man se sæler svømme rundt foran sluseportene.

Den gamle sluse, Højer Sluse, eksisterer stadig. Ved begge sluser viser stormflodssøjler vandstandene i området ved nogle af de store stormfloder gennem tiderne. 

Ved lavvande kan vandet fra Vidåen strømme ud i Vadehavet gennem Vidåslusen. Ved højvande lukker sluseportene automatisk i og hindrer at havvand løber den anden vej ind i åen. Området ved slusen er et godt sted at opleve Vadehavet og marsken. Foto: Tandrup Naturfoto

Højer Mølle

Højer Mølle er Nordeuropas største træmølle, hvor der fra 1857 til 1972 blev drevet mølleri og kornhandel. I dag er Højer Mølle både et museum og et velbevaret kulturmiljø, som drives af Museum Sønderjylland. Højer Mølle fungerer desuden som port til Tøndermarsken og Nationalpark Vadehavet. Her kan man opleve møllens historie og teknik og blive klogere på livet i Tøndermarsken i udstillingerne i de to kornmagasiner Store Spiker og Lille Spiker. I møllerboligen befinder sig museets butik og café med egnsspecialiteter og lokal kunsthåndværk.

Fra Højer Mølle udgår vandreruter og stier, der byder på store naturoplevelser.

Højer Mølle en hollandsk vindmølle, der ligger midt i byen. Møllen drives af Museum Sønderjylland og tjener desuden som en port til Nationalpark Vadehavet og Tøndermarsken. Foto: Ulrik Pedersen

Læs mere om Tøndermarsken