Regulering af prædatorer

Det er veldokumenteret, at prædation er én af de væsentlige årsager til ynglefuglenes tilbagegang i vadehavsområdet. Derfor samarbejder Nationalpark Vadehavet, Danmarks Jægerforbund, Naturstyrelsen og en gruppe af frivillige jægere om regulering af ræv, mårhund, mink og krage.

En ræv i Vadehavet

Vadehavet er et nationalt og internationalt vigtigt yngleområde for en række arter af især andefugle, vadefugle, måger og terner. Mange af de jordrugende ynglefugle har en ugunstig bevaringsstatus og er inde i en negativ bestandsmæssig udvikling i strid med Natura 2000-handleplanerne. Det er veldokumenteret, at prædation er én af de væsentlige årsager til ynglefuglenes tilbagegang. I den anledning samarbejder Nationalpark Vadehavet, Danmarks Jægerforbund, Naturstyrelsen og en gruppe af frivillige jægere om regulering af fire arter af rovdyr i udvalgte geografiske indsatsområder i Vadehavsområdet. Planen skal bidrage til at skabe en bredere kreds bag projektet. Formålet er at skabe bedre vilkår for de jordrugende ynglefugle gennem målrettet regulering af ræv, mårhund, mink og krage i særlige indsatsområder. Da der er særligt fokus på invasive arter, vil vaskebjørnen også indgå i projektet, hvis den optræder i nationalparken. I indsatsen deltager hold af frivillige jægere, der arbejder med regulering i indsatsområderne, som er knyttet til vigtige yngleområder for karakteristiske arter af jordrugende fugle i Vadehavet. Denne indsats understøttes af andre initiativer på naturområdet i nationalparken, f.eks. de rævesikre indhegninger til jordrugende fugle på udvalgte lokaliteter.

Bidrage til en højere ynglesucces

Formålet med reguleringen af prædatorer er, at bidrage til en forbedret ynglesucces hos jordrugende ynglefugle i Nationalpark Vadehavet, så bestandene begynder at vokse. Det kan bl.a. ske ved at reducere antallet af prædatorer i og i nærheden af vigtige yngleområder for de jordrugende fugle. Der lægges særlig vægt på at fremme bestandene af ynglefugle, som er anført på udpegningsgrundlagene for de fuglebeskyttelsesområder, der indgår i Natura 2000-område N89 Vadehavet.

Prædationsprojektet skal bidrage til, at fuglearterne får mulighed for at opnå gunstig bevaringsstatus, jf. Natura 2000 handleplanerne. At få flere fugleunger på vingerne er et langsigtet perspektiv, og det er vanskeligt at sætte konkrete tal på udviklingen. Dog vil der især på øerne utvivlsomt kunne måles en effekt af reguleringen af prædatorer. Aktiviteter, der kan bidrage til indfrielsen af de opstillede mål:

 • Inddrage ny viden om metoder til regulering af prædatorer og overvågning af effekter på jordrugende fugle.
 • Udvidet samarbejde med lokale foreninger og beboere, herunder lokale jægere og ikke-jægere, der deltager som frivillige i reguleringsarbejdet.
 • Styrket erfaring med formidling af ømtålelige emner, i dette tilfælde regulering af udvalgte rovdyr for at fremme bestandene af sårbare fuglearter.
 • Øge offentlighedens engagement og kendskab til Vadehavets naturværdier og økologi.
 • At overvåge antallet af de udvalgte prædatorer i og omkring indsatsområderne. Et andet formål med planen er at skabe transparens omkring reguleringsarbejdet, men også at skabe en bredere kreds bag projektet.

Regulering langs hele Vadehavet

Projekt- og indsatsområderne rummer nogle af de vigtigste forekomster af jordrugende ynglefugle i Nationalpark Vadehavet, og indsatsområderne er forholdsvis velafgrænsede med gode muligheder for at nedbringe antallet af prædatorer og begrænse ny tilvandring. Den velafgrænsede beliggenhed gælder i særlig grad indsatsområderne på vadehavsøerne. Områderne varierer en del i størrelse og karakter og som yngleområde især for vadefugle og terner. Reguleringen foregår på såvel private, kommunale som statslige arealer. Reguleringsprojektet målrettes aktuelt mod de seks områder. I alt er der her tale om otte indsatsområder, idet der er to indsatsområder på Fanø og to på Rømø. For at effektivisere indsatsen og målrette ansøgninger om tilladelser og/eller dispensation til reguleringerne er der udarbejdet et detaljeret projektark for hvert projektområde. Projektarkene indeholder en beskrivelse af hvert indsatsområde, de fugle, som indsatsen vil gavne, de arter af prædatorer, der især er behov for at regulere, og de reguleringsmetoder, som vil blive benyttet.

Regulering af fire arter

Prædationsplanen omhandler regulering af fire arter; ræv, mårhund, mink og krage. Hvis vaskebjørnen dukker op, vil den også indgå i projektet.

Projektområder

Reguleringen af de udvalgte prædatorer bliver gennemført i nedenstående områder.

 1. Skallingen og Langli
 2. Fanø (med indsatsområderne Fanø Nord og Fanø Syd)
 3. Sneum og Tjæreborg Enge
 4. Mandø
 5. Rømø (med indsatsområderne Rømø Nord og Rømø Syd)
 6. Tøndermarsken (ydre koge)
Prædationsprojektet 2015-2022
6 IndsatsområderRævMinkMårhundKrage
20153930198
20166475122
20176294198
20185301118
2019410669
202050424114
2021*8646761
2022*99010973
I alt49427216953
*Fra 2021 to nye indsatsområder = 8
En rævefælde ved Sneum sluse