Tilskud til lokale projekter og netværksarrangementer

Nationalpark Vadehavet giver op til 10.000kr. i støtte til lokale projekter og arrangementer jf. målsætning 10a i nationalparkplanen.

Et billede fra Rømø skovlegeplads' projekt "Træ er lyd"

Ansøgningsrunden for 2024 er åben fra 15. januar til 15. marts

Ansøgningerne kan indsendes i perioden 15. januar til 15. marts. Der uddeles op til 75.000kr. i alt, dog maksimalt 10.000kr. til det enkelte projekt.

Hvem kan søge?

Alle, der har et projekt eller et arrangement, som lever op til de kriterier, der er nævnt i vejledningen.

Hvad kan der søges støtte til?

Du kan søge om støtte til et af fire formål:

 • Lokalt netværksarrangement - Du kan søge støtte til at afholde et lokalt netværksarrangement, som skal være med til at udvikle nationalparken eller udbrede viden om nationalparken. Emnet for arrangementet skal derfor have fokus på nationalparken of nationalpark planen. Fx fik Kærbølling Grande i 2023 støtte til at formidling om ulykken ved opførelse af Rejsby Dige i anledning af 100-året for katastrofen.

 • Udvikling af ny event - Du kan søge støtte til at udvikle en ny event. Eventen skal have foregå i eller med direkte tilknytning til nationalparken og emnet skal have fokus på nationalparken og nationalparkplanen. Fx fik Ho’s Venner i 2023 støtte til udvikling af aktiviteter som understøtter samvær og mødesteder på tværs af lokale og besøgende – turister.

 • Forbedring af mulighederne for friluftsliv - Du kan søge støtte til anlæg af faciliteter til gavn for friluftslivet. Som udgangspunkt skal faciliteterne anlægges i nationalparken. Der kan dog søges om støtte til faciliteter i tilknytning til det eksisterende stinet uden for nationalparken i de egne, hvor nationalparkgrænsen fx følger digekronen. Fx fik Fanø MTB i 2023 støtte til vedligehold og udbygning af mountainbike-spor i Fanø klitplantage.

 • Forbedring af naturen i nationalparken - Du kan søge om støtte til mindre naturgenopretningsprojekter. Projektarealet skal ligge i nationalparken. Fx fik Fugleværnsfonden i 2023 støtte til indkøb af redekasser til mejser og vendehalse på Fugleværnfondens arealer ved Stormengene på Rømø.

Hvis du er i tvivl om dit projekt eller dit arrangement kan få støtte, er du velkommen til at ringe til økonomikonsulent Marianne Thorlund Tølbøll på 91 33 47 15 eller sende en mail på 

Sådan søger du

Gennemførte projekter, der tidligere har modtaget støtte

Ansøgninger, der har modtaget støtte i 2023:

 • Masker i Marsken - De frivillige: 10.000,00
 • Ballum Enge Forskønnelsesforening - Nye tandhjul til de gamle bevandingsmøller Ballum Enge: 10.000,00
 • Øster Vedsted Fællesråd - Landskabsgang 2.0: 10.000,00
 • Ballum Enges Grande - Fangfold i Ballum Enge: 10.000,00
 • Darum Lokalråd - Aftensang på diget: 9.530,00
 • Fugleværnsfonden - Redekasser til mejser og vendehalse: 10.000,00
 • Fanø MTB - Vedligehold og udbyggelse af mountainbikespor i Fanø Klitplantage: 8.000,00
 • Kærbølling Grande - Formidling om ulykke ved opførelse af Rejsby Dige: 10.000,00
 • Hos Venner - Hos Venner Krabbefiskeri: 10.000,00

Ansøgninger, der har modtaget støtte i 2022:

 • Lokalhistorisk arkiv for Vester Vedsted Sogn – et sogn i Vadehavet: 10.000,00
 • Grundejerforeningen Kromose Syd - Bænke til vandresti ved Kromose: 10.000,00
 • Rømø Sogns Menighedsråd - Korprojekt Jens Rosendal: 10.000,00
 • Naturcenter Tønnisgård - Årligt hundetræf på Rømø: 4.500,00
 • Rindby Forsamlingshus - Cykelbanko: 10.000,00

Ansøgninger, der har modtaget støtte i 2021:

 • Havneby og Kirkeby Digelag, - Sti på Havneby og Kirkeby dige: 10.000
 • Foreningen Martha af Sønderho - Sejlads i Vadehavet: 2000
 • Ribe Netværket, lokale fra landforeningen Praktisk Økologi - Vilde haver, bier og blomster: 3000
 • Støtteforeningen for Rømø Skovlegeplads - Træ er lyd: 5000
 • MYRTHUE - Natur, kultur og læring (Esbjerg) - Inden vi lægger fra land: 10.000
 • Ribe Roklub - Ribe Vesterå - mulighedernes å: 7000
 • Ribe Træskibslaug - Toiletsystem til KAREN af Mandø: 10.000
 • Fugleværnsfonden - Kratluskersti ved Stormengene på Rømø: 10.000

Ansøgninger, der har modtaget støtte i 2020:

 • FDF Mellerup Centeret har modtaget tilsagn om kr. 10.000 til etablering af en sø, hvor der tidligere har været vandhuller. Projektet vil forbedre biodiversiteten lokalt, og Mellerupcentrets besøgendes naturoplevelser, der desuden kan kobles til oplevelser i Nationalparken.
 • Myrthue har modtaget tilsagn om kr. 10.000 til svømmeveste til gennemførelse af den vadehavs-specifikke fiskeritradition faghusfiskeri.
 • Støtteforeningen for specialcenter RABU har modtaget tilsagn om kr. 10.000 til udvikling af anvendeligt kommunikations- og sansemateriale til forberedelse og efterbearbejdning af oplevelserne for børn og unge med svære multiple funktionsnedsættelser.
 • Fugleværnsfonden har modtaget tilsagn om kr. 6.800 til anlæg af kunstig rævegrav samt foderlads til mink, til hjælp for prædationsjægerne, for at værne om ynglefuglene på Fugleværnfondens arealer ved Stormengene på Rømø.
Fanø MTB modtaget støtte i 2023 til at udbygge og vedligeholde mountainbike sporet i Fanø klitplantagen
Rømø sogns Menighedsråd modtaget støtte til deres Jens Rosendal korprojekt i 2022
En udstilling fra "Træ er lyd" ved Rømøs skovlegeplads. Støtteforeningen for Rømø Skovlegeplads modtaget støtte i 2021.