Plan, strategi og evaluering

Vores drøm er at gøre Nationalpark Vadehavet internationalt kendt som et enestående marsk-, gest- og tidevandsområde med værdier i verdensklasse. Og sørge for, at nationalparken benyttes, beskyttes og udvikles i et bæredygtigt samspil mellem natur og mennesker.

Mandø Ebbevej afmærket med koste. Foto: Aage Matthiesen

Vores strategi frem mod 2024

Vores vision, som er beskrevet øverst, vil vi nå ved at dyrke natur- og kulturværdierne i Vadehavet. Vi arbejder for naturen – og for at naturen bliver et aktiv for bæredygtig udvikling af vadehavsområdet. Det er vores strategi. Den er understøttet af nogle overordnede principper:

 • Vi skal påtage os rollen som facilitator i relevante sammenhænge og binde offentlige og private aktører sammen i værdiskabende løsninger

 • Vi skal sikre ekstern med­finansiering

 • Nationalpark Vade­havet skal igangsætte, men ikke drifte aktiviteter

 • Vi skal implementere verdens­arven i området med afsæt i grænse­overskridende samarbejder med Nederlandene og Tyskland

 • Vi skal udvælge de projekter, vi går ind i, så de skaber en højere grad af målopfyldelse på tværs af de 12 målsætninger

 • Vi skal fremover arbejde med færre, større og prioriterede projekter
Nationalpark Vadehavet har fokus på FN’s Verdensmål, som siger, at der skal arbejdes mod en bæredygtig fremtid, hvor ingen lades i stikken.

Seks indsatsområder

Arbejdet med en bæredygtig udvikling i vadehavsområdet sker i seks fokuserede indsatsområder.

Indsatsområde 1 – Natur og landskab

I arbejdet for at sikre Vadehavets natur og land­skab har vi to typer af indsatser, dels brede naturindsatser, dels fokuserede indsatser for f.eks. enkelte arter.

De brede indsatser er typisk dyrere at gennemføre og kræver lang forberedelse. Men det er også dem, der for alvor flytter noget og for alvor hjælper os med at nå vores mål. Omvendt er de fokuserede indsatser billigere og fører hurtigt til konkrete resultater. Vi arbejder derfor med begge dele.

Fokuserede indsatsområder

 • Regulering af prædatorer
 • Indsatser for enkeltarter, f.eks. strandtudse og sortterne
 • Undersøge mulighederne for større indsatser for jordrugende ynglefugle
 • Regulering af invasive arter
 • Øget indsats mod affald i havet.

 

Brede indsatsområder

 • At skabe aktiv naturforvaltning, når der anlægges nye klæggrave
 • Udarbejdelse af en oversigt over værdifuld og sårbar natur i området
 • Indsatser for at øge afgræsning i områder som marsken, klitheder på Fanø, Varde Ådal og engene langs øvrige åer
 • Arbejde for bedre og mere artsrig natur samt bedre naturoplevelser i forbindelse med Tønder­marsk-initiativet
 • Genslyngning af åer
 • Bedre natur, kultur og oplevelser på Mandø
 • Plan for øget naturpleje og -genopretning på Rømø
 • Følge de nationale og trilaterale initiativer tæt, vedrørende flyway for fugle og swimway for fisk.

Indsatsområde 2 – Kultur og kulturhistorie

Nationalpark Vadehavet vil i den kommende planperiode arbejde for at styrke samarbejdet med kommunernes planlæggere. Hermed vil vi bidrage til sammenhæng mellem kommunerne og nationalparkens indsatser – og binde udviklingen af f.eks. rekreative infrastrukturer sammen med formidling af vadehavskulturen.

Udover dette indsatsområde vil vi arbejde med følgende:

 • Vi vil afdække, om der er basis for et forum for videndeling, projektudvikling og samarbejde mellem offentlige og private kulturaktører og på tværs af grænsen
 • Sammentænkning af natur og kultur i trilateral sammenhæng
 • Fortsat indsats for den maritime kulturarv
 • Fortsat indsats for at sikre bygningsarven – herunder efter- og videreuddannelse af håndværkere
 • Fokus på den levende kulturarv – herunder formidling af viden og oplevelsestilbud af f.eks. musik-, danse- og dragttraditioner
 • Understøtte udvalgte kunst- og kulturarrangementer, som f.eks. Wadden Tide

Indsatsområde 3 – Friluftsliv

Flere og flere bruger Vadehavet til rekreative aktiviteter. Det er fint. Men de lokale beboere og gæsterne skal ud i naturen på den gode måde. Det er fokus for vores aktivitetsområde om fritidsliv.

Vi vil:

 • Udvikle og formidle letforståelige råd om god færdsel og adfærd i Vadehavets natur
 • Sikre, at vi binder alle lokale interessepunkter sammen i et fælles skiltnings-, formidling- og kommunikationsdesign

Således at Vadehavet og verdensarven bliver synlig, tilgængelig og forståelig herunder:

 • Identificere fem-syv porte til nationalparken og verdensarven, etablere en række små og store informations- og velkomststeder, udvikle formidling, ruter, app, web, kort mv.
 • Understøtte mulighederne for aktive, maritime frilufts­­oplevelser
 • Igangsætte sundhedsinitiativer med fokus på, hvordan aktiviteter i naturen kan bidrage til et sundere og bedre liv

Indsatsområde 4 – Undervisning, forskning, natur- og kulturformidling

Dette indsatsområde rummer både brede formidlingsaktiviteter og mere målrettede under­visnings- og forskningsaktiviteter.

Til aktiviteterne hører:

 • Temaarrangementer, Partnerdagen og Nationalparkdagen fortsætter – men vi vil teste nye formater og modeller for at øge deltagerantal og engagement
 • Øget samarbejde og videndeling med Danmarks Nationalparker om udvikling af formidling
 • Udvikling af undervisningstilbuddet mitvadehav.dk
 • Junior Rangers er et koncept, som testes i Nationalpark Mols Bjerge. Det skal afklares, om modellen kan og skal rulles ud i Nationalpark Vadehavet
 • Fortsat udvikling af formidlings­kompetencer
 • Nationalparkens forskningsudvalg skal fortsat være omdrejningspunktet for udvikling og gennemførsel af nationalparkens årlige forskningsdag
 • Øvrige formidlings- og kommunikationsindsatser omfatter nationalpark­magasinet, nationalparkskibet, den mobile udstilling, hjemmesiden, vores app, Facebook, Instagram, nyhedsmail, foredrag og oplæg. Disse aktiviteter fortsættes og styrkes.

Indsatsområde 5 – Lokalsamfund, erhverv og turisme

Målsætningen for dette indsatsområde er, at den bæredygtige udvikling af nationalparken skal ske i samspil med omgiv­elserne. Det indfrier vi gennem en række partnerprogrammer, hvor vi i første planperiode har opbygget en tilslutning fra 180 partnere.

Denne indsats skal udvikles i næste planperiode via følgende initiativer:

 • Udvidelse af korpset af nationalparkambassadører for at sikre inddragelsen af borgerne. Målet er at have 100 ambassadører ved udgangen af planperioden
 • Nationalparkpartnerne er dem, der møder gæsterne og er derfor den vigtigste kommunikationskanal for os. Her sætter vi fokus på nye oplevelsestilbud samt at styrke formidlingskompetencerne
 • Vi vil styrke indsatsen sammen med vores verdensarvspartnere. De vil blive inddraget i tværnationale aktiviteter om udvikling af verdensarvsoplevelser, pakkeprodukter, guidede ture mv. Der vil blive søgt om medfinansiering til disse formål. Vi forventer at få ca. 20 verdensarvspartnere.
 • Med udgangspunkt i læringsplatformen mitvadehav.dk vil vi udvikle en partnerpakke for­uddannelses- og forskningspartnere. Ved udgangen af 2024 forventer vi at have 20 partnere i dette program
 • Det er et bredt formuleret ønske at etablere en serie nationalparkprodukter – specielt fødevarer. Vi vil i perioden afsøge mulighederne for at igangsætte et sådant program
 • Indsatsen for at skaffe flere lejrskoler til området intensiveres og udvikles i den kommende planperiode.

Indsatsområde 6 – Trilateralt vadehavssamarbejde og verdensarv

I sidste planperiode leverede Nationalpark Vadehavet en betydelig indsats i det trilaterale samarbejde og i forhold til verdensarven. Vi vil fortsætte denne indsats, som Danmarks internationale nationalpark, men arbejde på, at andre øger deres bidrag.

Vi vil:

 • Have verdensarven med i Bekendtgørelse om Nationalpark Vadehavet
 • Deltage i Wadden Sea Board, som er den fælles bestyrelse for det trilaterale Vadehavssamarbejde, og relevante arbejdsgrupper i samarbejdet – f.eks. bæredygtig turisme og grænseoverskridende udviklingsprojekter
 • Bidrage til samarbejdet i det trilaterale samarbejde om uddannelse, formidling og forskning samt realisering af initiativer vedrørende læringsmaterialer, formidlingskoncepter og tiltrækning af lejrskoler
 • Øget indsats for at bevare og beskytte verdensarven og gøre den både synlig og tilgængelig – både gennem det trilaterale samarbejde og gennem fora som Wadden Sea Forum, det lokale Strategiforum for Vadehavet som Verdensarv, Rigsfællesskabets Verdensarvssteder og det nordiske verdensarvssamarbejde

Kommunikation

Det er en af vores vigtigste opgaver at gøre ­Nationalpark Vadehavet kendt for de ene­stående natur- og kulturværdier. Derfor går kommunikations­indsatsen på tværs af alle seks indsatsområder.

Vores kommunikative mål for næste planperiode er at:

 • øge kendskabet til Nationalpark Vadehavet i Danmark
 • øge kendskabet til Nationalpark Vadehavet og verdensarvens kerne- og nøglefortællinger hos partnerkredsen
 • øge brugen af det faglige indhold om Nationalpark Vadehavets fire sæsoner i partnernes kommunikation

Vi når disse mål dels gennem egne medier, ved at skabe solidt og formidlet indhold, som partnere kan anvende, og dels gennem samarbejde med alle andre aktører og organisationer på tværs af grænsen.

Partnerskaber og almindelige borgere er vigtige kommunikationskanaler. Derfor vil vi arbejde for at øge stoltheden over, at vi har et så ene­stående naturområde i Danmark. Vi vil hjælpe vores partnere, så de kan formidle budskabet til områdets gæster og brugere.

Fortsat evaluering

Det har været en læring af første ­planperiode, at alle fremtidige aktiviteter og projekter skal udformes, så det forventede udbytte og resultat står klart og synligt. Man skal kunne se, hvad der kommer ud af indsatsen.

Fremdriften i projekterne følges tæt af bestyrelsen via ledelsesorienteringer, der løbende viser, om mål og indsatser realiseres som forventet.

Denne monitorering samles op i årsrapporter, som er offentlige. Det betyder, at alle kan kigge nationalparken over skulderen.

I den kommende planperiode vil vi desuden opbygge en struktur, som sikrer, at hele områdets udvikling kan følges i Danmark og på tværs af grænser. Vi vil trække på rapporter fra det trilaterale samarbejde. Desværre mangler vi danske data på en række områder. Derfor vil vi finde veje til at få suppleret de internationale data, så vi kan følge udviklingen i hele Vadehavet – både indenfor og på tværs af grænser.

Få den fulde plan

Ovenstående er et nedkog af den samlede Nationalparkplan 2019-2024. Hvis du ønsker at læse den fulde plan, kan du afhente et fysisk eksemplar på nationalparkens sekretariat på Rømø, eller du kan få tilsendt plane som PDF ved at skrive til vores hovedpostkasse.

Bestil Nationalparkplan 2019-2024 som PDF her

Nationalparkplan 2025-2030 

I 2024 skal vi have udarbejdet en ny nationalparkplan for perioden 2025-2030. I første kvartal af 2024 gennemfører vi en idefase, hvor vi blandt andet har inviteret til fire offentlige møder – et i hver af de fire vadehavskommuner.

Som inspiration til idefasen har vi desuden lavet et debatoplæg. Debatoplægget kan læses her.

Du kan læse mere om nationalparkplan 2025-2030 her.