Ensianblåfuglen – den blå juvel på hederne

På fugtige heder på f.eks. Fanø og Rømø findes en sjælden sommerfugl med en meget speciel levevis. Ensianblåfugl hedder den lille, smukke sag, som med tiden desværre er blevet temmelig sjælden i Danmark. Derfor arbejder Nationalpark Vadehavet sammen med vadehavskommunerne, Naturstyrelsen og private lodsejere om at forbedre levestederne og om at skabe forbindelseslinjer i landskabet mellem små delbestande af den sårbare sommerfugl.

Den smukke og sjældne ensianblåfugl sidder på klokkeensian. Foto af John Frikke

Undersøgelser forud for indsats

I 2013 startede Københavns Universitet et forskningsprojekt som bestod i at kortlægge og vurdere bestanden af ensianblåfugl i bl.a. Nationalpark Vadehavet. Målet var at skabe et grundlag for en bedre forvaltning af den sjældne sommerfugl med det helt specielle livsforløb. Projektet blev ledet af Andreas Kelager fra Biologisk Institut og blev gennemført i to etaper. Nationalpark Vadehavet har støttet forskningen med midler.

Første del bestod i at afdække bestandene af ensianblåfugl samt værterne klokkeensian og rød stikmyre i Nationalpark Vadehavet på nogle udvalgte lokaliteter. Anden del havde mere præg af grundforskning, idet forskerne dokumenterede, hvor sunde bestandene var/er ud fra et genetisk synspunkt. Til det formål har de på meget skånsom vis indsamlet vingefragmenter og æg fra blåfugle samt enkelte blade fra klokkeensian på de forskellige lokaliteter. Disse undersøgelser viste, om de enkelte bestande er indavlede og i hvilket omfang, der sker genetisk udveksling med blåfugle på andre lokaliteter.

Samlet set gav disse undersøgelser bedre indsigt i, hvad landskaberne mellem sommerfuglenes yngleområder betyder for deres mulighed for spredning, ligesom de har skabt et grundlag for en bedre og mere vidensbaseret forvaltning af den sårbare sommerfugl.

I 2018 leverede Københavns Universitet rapporten ”Status og forvaltning af Ensianblåfugl i Nationalpark Vadehavet”. På baggrund af denne redegørelse er der efterfølgende lavet opfølgende undersøgelser af ensianblåfuglens status på en række kernelokaliteter på Fanø og Rømø, som skal danne baggrund for konkrete tiltag i udvalgte områder.

Konkrete tiltag

I samarbejde med Esbjerg Kommune og en gruppe af frivillige naturplejere fra Danmarks Naturfredningsforening blev der i 2018 gennem et naturplejeprojekt på et lille hedeareal i Marbæk Plantage etableret bedre levevilkår for den lille, isolerede bestand af ensianblåfuglen, som blev fundet ved undersøgelserne.

Der er også indledt drøftelser med Tønder Kommune, Fanø Kommune og Naturstyrelsen Blåvandshuk om konkrete projekter i udvalgte områder. I forlængelse heraf er der i samarbejde med Naturstyrelsen Blåvandshuk udarbejdet et projekt, som skal sikre spredningen af ensianblåfuglen på den østlige del af Fanø. Her er der lagt op til, at der gennem naturpleje og ændret hydrologi skabes forbindelse mellem 3-4 isolerede populationer ved Albue Bugt og i Fanø Klitplantage. Projektet berører såvel statslige som private arealer, og de indledende forhandlinger med de private lodsejere er positive.

Sideløbende med arbejdet på Fanø har Tønder Kommune og Nationalpark Vadehavet også opdateret viden om ensianblåfuglen på hedeområderne på det centrale Rømø, hvor der også planlægges en indsats.

Formidling

Indsatsen i Nationalpark Vadehavet består endvidere i, at der er lavet to film om ensianblåfuglen og dens særlige biologi. Desuden er der produceret oplæg til en folder og en informationstavler, som det er tanken at anvende, når der bliver etableret to demonstrationsområder på henholdsvis Fanø og Rømø, hvor besøgende kan opleve sommerfuglen og se, hvordan gode levesteder for den skal være.

En ensianblåfugl lægger æg. Foto af Per Poulsen
Ensianblåfugleæg på en klokkeensian. Foto af John Frikke
Beskyttelse af heden. Foto af Knud Erik Vinding

En helt særligt liv

Ensianblåfugl lever på fugtige heder og enge i de vestlige og nordlige dele af Jylland samt på Læsø. Den er forsvundet fra mange lokaliteter over de senere årtier, mens mange af dens levesteder er blevet mindre som følge af dræning og tilgroning. Arten er derfor blevet fåtallig og beskyttelseskrævende – også i vadehavsområdet.

En ensianblåfugl begynder sit helt specielle liv i august som et æg på en klokkeensian. Her lever den nyudklækkede larve af blomstens endnu umodne frø. Efter nogle uger lader den sig falde til jorden, hvor den bliver samlet op af en rød stikmyre. Myren tager sommerfuglelarven med sig ned i tuen, hvor den bliver adopteret af myrerne, der forveksler blåfuglen og dens duft med en af deres egne larver. De plejer og fodrer den derfor gladelig indtil året efter, hvor larven forpupper sig for siden at kravle ud af myretuen som en voksen ensianblåfugl.

Test og beskyttelse af heden. Foto af Mads Ø Brun
Køer i heden. Foto af Knud Erik Vinding