Invasive arter

75% af de udpegede verdensarvsteder er på den ene eller anden måde truet af invasive arter, og Verdensarv Vadehavet er ingen undtagelse. I Nationalparken tager vi del i arbejdet med at indhente oplysninger om ikke hjemhørende arter, samt at kommunikation om problematikken omkring de invasive arter.

Kinesisk uldhåndkrabbe. Foto Biopix

Danmark indgår i et trilateralt samarbejde med de øvrige vadehavslande, Tyskland og Holland og dette samarbejde indbefatter en gensidig forpligtelse til at sikre Vadehavets økosystem og evne til at modstå påvirkninger, hvori der er forpligtelse til at imødegå problematikken omkring de invasive arter. Nationalpark Vadehavet indgår aktivt i arbejdsgrupper om invasive arter (expert group Invasive Species), og via den videns- og erfaringsudveksling, der foregår, medvirker vi til prioritering af indsatser samt kommunikation om emnet.

Flere invasive arter i Vadehavet

I listen over invasive arter i Vadehavet finder vi bl.a. stillehavsøsters og en del leddyr. Af disse kan nævnes kinesisk uldhåndskrabbe, østamerikansk brakvandskrabbe, asiatisk strandkrabbe og pensel-klippekrabbe. Alle arter bevæger sig både inden for ferskvand og saltvand. Den kinesiske uldhåndskrabbe søger mod havet, når den er kønsmoden og kan udkonkurrere hjemhørende arter, ligesom den kan underminere diger. Den østamerikanske brakvandskrabbe ligner - den lever primært i salt og brakvand, men klarer sig i ferskvand. Den kan udkonkurrere hjemmehørende krabber og kan overføre “white spot baculovirus” til rejer og krabber. Pensel-klippekrabben blev først observeret ved Rømø i 2011. Den lever i saltvand, men har potentiale til at sprede sig voldsomt, hvorved den kan udkonkurrere hjemhørende arter.

I 2020 blev Danmark varslet om at en ny invasiv art - Eremitkrebsen Pagurus longicarpus Say - var blevet fundet i den tyske del af Vadehavet. Arten er hjemhørende ved Nordamerikas østkyst, og den menes at være kommet til Vadehavet via ballastvand fra skibe. De første individer blev fundet i 2020 ved Meldorf bugt. I 2021 blev arten fundet længere nordpå i Hallig Hooge.

Rapport om invasive arter

I 2022 udarbejdede Nationalpark Vadehavet en rapport om invasive arter. Rapporten kan tilsendes som PDF ved at skrive til vadehavet@danmarksnationalparker.dk

Hvad er en invasiv art?

En invasiv art er en ”ikke hjemhørende art” (dyr eller plante), som ikke naturligt hører til i det område den introduceres til, og som samtidigt kan gøre uoprettelig skade på den biologiske mangfoldighed. Udover at være et miljømæssigt problem, kan invasive arter udgøre et sundhedsmæssigt og økonomisk problem.

Arternes spredning er et naturligt fænomen. Men inden for de seneste 100 år har menneskelig aktivitet været årsag til en voldsomt stigning i den hastighed, hvorved arter spredes til nye områder. Vi handler globalt, bygger til lands og vands og transporterer bevidst og ubevidst dyre- og plantearter over grænser og kontinenter. Af de største trusler for biodiversiteten på jorden, kommer invasive arter ind på en tredjeplads, kun overgået af klimaforandringer og forurening.

Almindelig vandpest. Foto Biopix
Sortmundet kutling. Foto Kasper Strube