Mandø - natur, kultur og oplevelser

Mandø-projektet er en stor succes for fugle, dyr og natur, men absolut også for dem, der bor på eller besøger Mandø. Formålet var at forbedre naturværdierne på Mandø og understøtte mulighederne for friluftsliv og turisme på øen og i regionen.

Der er meget at se på traktorbussen til Mandø. Foto af Jørn Sørensen

Igennem naturforbedringer og investeringer i friluftsliv og formidling er Mandøs rolle og muligheder udviklet som et centralt natur- og oplevelseselement i Vadehavet, der er UNESCO Verdensarv. Projektet er gennemført i et godt, tæt samarbejde med beboere og lodsejere på Mandø, som har banet vejen for at Mandø også indgår i andre projekter bl.a. Velkommen til Nationalpark Vadehavet og Dark Sky.

De økonomiske partnere var Den Danske Naturfond, Esbjerg Kommune og Nationalpark Vadehavet, mens Naturstyrelsen og Sydvestjysk Udviklingsforum har medvirket i projektet. Projektaftalen er afsluttet i 2022, men en række nye aktiviteter fortsættes på øen bl.a. formidling, velkomststed, forbedring af klæggrave mv.

Udvikling af Mandøs natur

Konkret har projektet udviklet naturværdierne på Mandø især for ynglende og rastende vade- og andefugle. De hydrologiske forhold er forbedret og aftaler om bedre naturpleje, drift mv. er indgået. En vigtig del i projektet har været at foretage jordfordeling, arealopkøb og indgåelse af aftaler, der har skabt større, sammenhængende områder og dermed bedre rammer for naturplejen. Den opgave er løst virkelig flot.

Projektet har også søgt at udvikle Mandø som lokalsamfund og arbejde for at skabe muligheder for flere naturoplevelser og gennem zonering at få benyttelse og beskyttelse til at gå hånd i hånd. Et vigtigt element er her udviklingen af ruter rundt på øen, infosteder og friluftsfaciliteter og et muligt velkomststed. Meget er opført og det sidste arbejdes der på fortsat.

Stor investeringer

Den Danske Naturfond har investeret over 20 mio. kr. i naturforbedringer, erhvervelse af jord og jordfordeling. Esbjerg Kommune har bidraget med 2,8 mio. kr. til investeringer i et velkomststed og tilhørende adgangsveje samt formidling og publikumsfaciliteter, herunder stier og ruter rundt på øen, fugletårne mv. (jf. også pkt. 7.1), hvor Nationalpark Vadehavet har bidraget med 0,9 mio. kr. Hertil kommer at der er tilvejebragt ret store yderligere midler via fundraising og Velkommen til Nationalpark Vadehavet.

Målt i forhold til antallet af beboere er investeringerne og antallet af indsatser skyhøje. Men projektet har bidraget til at udvikle en samarbejdsmodel, som peger ind i fremtiden for bæredygtig ø- og landdistriktsudvikling, som giver værdi langt ud over Mandø og Nationalpark Vadehavet.

Mandø mølle af Aage Mattiesen
Mandø lyng af Aage Mattiesen
Sølvhejre på Mandø af Torben Andersen