Ynglefugle på Esbjerg Havn - etablering af en yngle­lokaliteter for terner

Nationalpark Vadehavet har i en årrække arbejdet sammen med Esbjerg Havn, Aarhus Universitet og Dansk Ornitologisk Forening om at skabe bedre forhold for de ynglefugle, som hvert år slår sig ned på det store havneområde på kanten af nationalparken. Den væsentligste aktivitet er at forsøge at lokke kolonier af især hav- og fjordterner ned fra tagene rundt om på havnen. Der er hidtil arbejdet med løsninger som etablering af en ’terne-strand’ på en mole nær Dokhavnen og med udlægningen af to terne-flåder i Trafikhavnen. I 2023 var der succes med flåderne, men der arbejdes fortsat på flere fronter.

Ternerne på Esbjerg Havn har taget godt imod flåderne. Hegnet langs kanten beskytter mod sælerne, der gerne vil hvile på flåderne. Foto Henning Simonsen

Indsats for fjordterne og havterne 

I den danske del af Vadehavet yngler en række kystfuglearter, der er afhængige af levesteder i de sandede naturtyper nærmest kystlinjerne, her i blandt to arter af terner – fjordterne og havterne. De yngler naturligt på uforstyrrede strande, lavtliggende klitområder og sandede strandenge.

Bestandene af disse ynglende kystfugle er generelt set i tilbagegang i det danske vadehav, og hav- og fjordterne er ingen undtagelse i denne sammenhæng. Derfor er naturforvaltningsprojekter, der kan forbedre yngleforholdene og styrke arternes ynglesucces af stor betydning for deres muligheder for at opnå en bedre bevaringsstatus i Vadehavet.

Ternerne har brug for beskyttelse og ro

For ternerne er det især vigtigt at yngle i sikkerhed for landrovdyr og forstyrrelser fra menneskelige aktiviteter, og derfor findes de største yngleforekomster på øer, holme og højtliggende sandbanker ude i tidevandsområdet. På øerne i Vadehavet er antallet af ræve imidlertid steget markant, og det er formentlig en væsentlig grund til at man i de seneste årtier har kunnet se, at ternerne i stigende grad etablerer kolonier langt væk fra land, f.eks. på højsander. Det har givet mere sikkerhed i forhold til risikoen for indtrængende rovdyr og forstyrrelser, men samtidig er de ynglende terner blevet mere udsatte for oversvømmelser af reder på sandbankerne i yngletiden. Da der samtidig er en øget forekomst af sommerhøjvander, yngler ternerne ofte uden at få unger på vingerne.

I højere liggende områder som f.eks. på Esbjerg Havn kan de ynglende terner finde beskyttelse mod oversvømmelse af deres æg og unger og generelt set, er der også færre ræve her. Men også havnens nære beliggenhed til vigtige fødesøgningsområder i Vadehavet medvirker til, at havnen har udviklet sig til at blive et af de vigtigste ynglesteder for terner i den danske del af Vadehavet. Eksempelvis ynglede godt 50% af Vadehavets havterner på taget af en produktionsbygning ved Dokhavnen i 2016, svarende til 231 par ud af i alt 476 par. Hertil kom 45 par Fjordterner på samme tag!

Arbejder med at løse konflikterne

Da terner er aggressive i yngletiden og ihærdigt forsvarer æg og unger, kan deres tilstedeværelse i eller nær ved arbejdsområder på havnen skabe konflikter. Ternerne yngler gerne på flade eller forholdsvis flade tage, og under deres ind- og udflyvning afgiver de ekskrementer, og derved kan de tilsvine bygninger, arbejdsredskaber, biler m.v. Derfor er terner og andre ynglefugle (f.eks. stormmåger og sølvmåger) på tagene uønskede hos både de virksomheder, der lægger bygninger til, og blandt det arbejdende folk i nærheden af dem. 

Med henblik på at tilgodese nogle af de behov ynglefuglene i Vadehavet har for at finde egnede ynglesteder og samtidig begrænse konflikterne mellem havneaktiviteter og ynglefugle, blev der indledt et samarbejde mellem Esbjerg Havn, Dansk Ornitologisk Forening, Aarhus Universitet og Nationalpark Vadehavet. Samarbejdet har bl.a. til formål at få udpeget steder på havnen, hvor man kan tilgodese nogle af fuglenes behov samtidig med at forekomsten af konflikter med de erhvervsrettede aktiviteter på havnen reduceres. Desuden er målet at få afprøvet nogle af de løsninger, som kan bidrage til løsningen af konflikten.

Etablering af alternative ynglesteder

Den væsentligste aktivitet hidtil har været et forsøg på at lokke en stor koloni af hav- og fjordterner ned fra taget på de store haller ved Dokhavnen, og til formålet blev der i tre sæsoner (2017 – 2019) indrettet et lækkert yngleområde til ternerne på Sydmolen ved indsejlingen til Dokhavnen. Her blev der om foråret sat kanter på molen, kørt sand og skaller på, sat kunstige lokke-terner ud og opsat et lille lydanlæg, som løbende afspiller vellydende ternestemmer. En udfordring var imidlertid, at ynglepladsen på grund af molens ringe højde og beliggenhed skulle installeres hvert forår og ’afinstalleres’ hvert efterår. Projektet så lovende ud, men da det efter de tre sæsoner ikke var lykkedes helt med ternerne, så blev det på grund af den store arbejdsindsats og de relativt store omkostninger hvert år besluttet at ændre indsatsen.

Efter to sæsoners Corona-pause blev i efteråret 2021 derfor bygget to flåder på hver 3 x 6 meter monteret med pontoner og udstyret med fiberdug i bunden samt træ- og trådkanter, som forhindrer sand i at skylle væk og terneunger i at hoppe i vandet i utide. Disse flåder blev i foråret 2022 klargjort med sand, muslingeskaller og lokketerner og ved hjælp af Esbjerg Havns tekniske udstyr søsat i Trafikhavnen og lagt ’for anker’ i Tyskerhullet i det sydøstlige hjørne af bassinet.

Al arbejde med både klargøring og nedpakning af ternemolen i 2017 – 2019 samt klargøring og udbedring af flåderne i 2022 – 2023 skete med stor hjælp fra en arbejdsom gruppe af frivillige fra Dansk Ornitologisk Forening Sydvestjylland. Uden deres indsats med det praktiske og med at overvåge ternene i løbet af ynglesæsonen, var projektet aldrig blevet til noget.

Status er, at de to yngleflåder trods mange besøg af både hav- og fjordterner havde en forsigtig premiere med nogle få ynglende fjordterner på dem i sommeren 2022. Men efter en lettere ombygning og en styrkelse af deres bæreevne blev flåderne lagt ud igen i 2023, og i løbet af foråret flyttede der 8-10 par fjordterner ind på hver flåde. Ternerne havde god ynglesucces, og projektet med de flydende ræve- og menneskefri flåder siges at have fået en god start.

Samarbejdspartnere

Esbjerg Havn
Aarhus Universitet, Center for Vadehavsforskning
Frivillige fra Dansk Ornitologisk Forening Sydvestjylland
Transportvirksomheden IAT
15. Juni Fonden

Flåde søsættes med kran i havnebassinet i Esbjerg Havn. Foto John Frikke
Flåde bugseres på plads i havnen af projektets frivillige. Foto John Frikke

Terner på Esbjerg Havn