Nofence – græsning med køer i usynlige hegn

Et norsk udviklet hegningssystem, som via en software og et særligt udviklet GPS-halsbånd til de græssende dyr skaber muligheden for at etablere ’hegnsløse indhegninger’ rundt om i landskabet. Det spændende værktøj, som kan revolutionere både naturplejen og den mere landbrugsmæssige afgræsning, er for tiden under afprøvning på Fanø. Det virtuelle hegn er godkendt til brug på kreaturer, geder og får i Norge, men endnu ikke tilladt at benytte i Danmark. Derfor foregår afprøvningen på en flok Anguskøer på Fanø som et dyreforsøg, som først og fremmest skal afdække de dyrevelfærdsmæssige aspekter af at benytte systemet, hvor dyrene holdes inde på arealet ved hjælp af advarselslyde og små strømimpulser.

Kreaturer på Fanø med GPS-halsbånd. Foto John Frikke

Pilotprojekt på Fanø

Et 70 ha stort pilotprojekt ved Albue Bugt på Fanø til afprøvning og test af et nyt græsningssystem uden hegn – det såkaldte ’Nofence’ – blev efter et par års forberedelse igangsat i foråret 2021. Det innovative græsnings- og naturplejeprojekt hviler på en tilladelse fra Nævnet for Dyreforsøg og udformes som et 5-årigt forsøgsprojekt, som skal afdække dyrevelfærden, naturplejeeffekterne og forholdene til publikum ved brug af det virtuelle hegn. Takket være fondsstøtte lykkedes det at hente godt 1,2 million kr. til det udvidede projekt og det gennemføres i et samarbejde med lodsejere, en kvægavler, Fanø Kommune, Hedeselskabet samt Aarhus og Københavns Universiteter i årene 2021 – 2025.

De fysiske hegn blev fjernet i området i løbet af forsommeren 2021, og forsøgsperioden blev indledt med 12 Angus-køer, som viste sig meget hurtige til at lære at lade sig styre af lydene fra GPS-halsbåndene. Der blev sat infotavler op de steder, hvor offentligheden typisk har adgang og en baseline-monitering af projektets naturmæssige effekter er indledt med botaniske undersøgelser og registreringer af ynglefugle.

Interessen for projektet er meget stor. Med henblik på at orientere om projektet er der i opstartsfasen derfor afholdt mange møder og besigtigelser, inklusive møder med lokale interessenter på Fanø, som alle var positive. Desuden er der også publiceret artikler i forskellige dagblade og fagblade samt lavet indslag i TV og radio.

Data vedrørende dyrenes velfærd og færden i det virtuelle hegn er indsamlet, og gennem en aftale med Aalborg Universitet om analyser, er der publieret flere videnskabelige artikler om dyrenes adfærd og brug af de virtuelle hegn. Tilsvarende er der udgivet en forskningsartikel om stress-niveauet hos Angus-køerne. De hidtidige undersøgelser tyder alle på, at den virtuelle hegning fungerer tilfredsstilende og at der ikke er dyrevelfærdsmæssige problemer ved brugen af virtuelle hegn.

Et udvidet forsøg

I 2022 gav Nævnet for Dyreforsøg tilladelse til at udvide forsøget med en analyse af, om værktøjet kan bruges til stribegræsning (holistisk afgræsning) på landbrugsjorder, og forsøget med at anvende de virtuelle hegn i naturplejen blev i 2023 også udvidet til at omfatte et cirka 150 hektar stort naturområde ved Gåsehullerne syd for Rindby Sommerhusområde. Dette område er et meget benyttet vandreområde, og her er der – sammen med det oprindelige projektområde ved Albue Bugt – indledt undersøgelser af det besøgende publikums forhold til græssende dyr. Disse undersøgelser vil fortsættes i de kommende sommersæsoner, så der bliver skabt et godt billede af de problemstillinger, som der måtte være ved anvendelsen af virtuelle hegn i områder, hvor besøgende gerne vil færdes.

På baggrund af data fra projektet lavede en studerende fra Københavns Universitet i sommeren 2022 en hovedopgave om køernes færden i området og deres brug af de forskellige naturtyper. Denne analyse vil også bidrage til evalueringen af forsøgene med anvendelsen af de virtuelle hegn.

Projektet er det eneste af sin art i Danmark, og interessen for projektet er voksende – blandt andet i forlængelse af de mange diskussioner om de kommende naturnationalparker i Danmark.

Et genialt system

Nofence er et norsk udviklet hegningssystem, som via en software og et særligt udviklet GPS-halsbånd til de græssende dyr skaber muligheden for at etablere ’hegnsløse indhegninger’ rundt om i landskabet. Dette spændende værktøj, som kan revolutionere både naturplejen og den mere landbrugsmæssige afgræsning, er for tiden under afprøvning på to arealer på Fanø. Nofence er godkendt til brug på kreaturer, geder og får i Norge, men endnu ikke tilladt at benytte i Danmark. Derfor foregår afprøvningen på en flok Anguskøer på Fanø som et dyreforsøg, som først og fremmest skal afdække de dyrevelfærdsmæssige aspekter af at benytte systemet, hvor dyrene holdes inde på arealet ved hjælp af advarselslyde og små strømimpulser.

Halsbåndet har indbyggede solceller på siden af ’klokken’ og inde i det sidder en GPS, en lydgiver og en strømgiver. Når koen nærmer sig grænsen, udsendes en lyd, som bliver stærkere i takt med, at dyret kommer tættere på den virtuelle grænse. Hvis koen tangerer grænsen, får den en svag elektrisk impuls i halsbåndet, som får dyret til at ’slå af’ med hovedet og skifte retning væk fra den strømgivende grænse. Hvis koen ignorerer både lyd og strøm-impuls og bryder ud af hegnet, så sender halsbåndet en tydelig alarm til landmandens Ipad eller smartphone, og det meget hensigtsmæssige er, at landmanden til enhver tid kan se hvor udbruddet er sket og i øvrigt følge koen, som pludselig er kommet på fri fod.

Systemet og softwaren er i øvrigt så genialt, at det tillader det undslupne dyr at søge tilbage til de andre dyr i det usynlige hegn uden at få hverken lyd eller strøm på vejen ind.

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem de private ejere af det 65 ha store naturområde ved Albue Bugt og Naturstyrelsen, som ejer de 150 ha i forsøgsområdet ved Gåsehullerne syd for Rindby Sommerhusområde, en lokal kvægbonde, Hedeselskabet, Fanø Kommune og Nationalpark Vadehavet, men da projektet har fokus på dyrenes velfærd er også to dyrlæger tilknyttet den femårige forsøgsordning. Desuden følges de naturplejemæssige effekter af projektet også af fagfolk fra Københavns Universitet (plantelivet) og nationalparken (fuglelivet).

Forsøget blev som nævnt startet op i maj 2021, og allerede i den indledende fase af projektet blev det observeret, at kvæget meget hurtigt vænner sig til at bære halsbåndene og til at lytte sig frem til grænserne for den usynlige indhegning.

Det virtuelle hegn indstilles via en ipad. Når et dyr nærmer sig hegnets afgrænsning afgives en lyd. Fortsætter dyret, afgives en elektrisk impuls. Hurtigt lærer kraturerne, at stoppe eller ændre retning blot ved lydsignalet. Foto John Frikke

Samarbejdspartnere

Private lodsejere (65 ha naturområde ved Albue Bugt)
Naturstyrelsen (150 ha ved Gåsehullerne syd for Rindby)
En lokal kvægbonde
Hedeselskabet
Fanø Kommune
Københavns Universitet
Nationalpark Vadehavet

Skiltning ved forsøgsområdet, hvor gæster kan orientere sig om forsøgsprojektet. Foto John Frikke
Overvågning af forsøgsprojektet, der gennemføres i et samarbejde mellem private lodsejere ved Albue Bugt, Naturstyrelsen, en lokal kvægbonde, Hedeselskabet, Fanø Kommune, Københavns Universitet og Nationalpark Vadehavet. Foto John Frikke
Studerende fra Københavns Universitet studerer køernes færden i området og deres brug af de forskellige naturtyper. Foto John Frikke

Virtuel hegning på Fanø